Đáp án các môn KHXH thi THPT QG năm 2017

  1. Môn Lịch Sử

mã đề 306

1. C 2. C 3. A 4. B 5. D 6. B 7. B 8. C
9. A 10. A 11. B 12. B 13. A 14. C 15. D 16. A
17. C 18. A 19. A 20. D 21. D 22. C 23. C 24. D
25. A 26. C 27. C 28. D 29. D 30. A 31. A 32. D
33. A 34. C 35. C 36. D 37. A 38. D 39. A 40. A

mã đề 319

1. A 2. C 3. B 4. A 5. A 6. C 7. B 8. B
9. D 10. C 11. C 12. D 13. D 14. C 15. B 16. A
17. D 18. D 19. D 20. C 21. C 22. D 23. C 24. B
25. A 26. A 27. C 28. A 29. D 30. B 31. C 32. A
33. A 34. D 35. A 36. A 37. B 38. A 39. A 40. D

2. Môn Địa Lý

mã đề 301

41.D 42.B 43.D 44.A 45.A 46.D 47.C 48.D
49.A 50.D 51.D 52.C 53.D 54.A 55.C 56.A
57.C 58.D 59.B 60.C 61.D 62.A 63.B 64.A
65.D 66.A 67.C 68.C 69.A 70.C 71.A 72.C
73.C 74.D 75.B 76.A 77.A 78.A 79.C 80.C


mã đề 302

mã đề 303

mã đề 319

41.B 42.D 43.C 44.D 45.A 46.B 47.A 48.C
49.C 50.C 51. 52. 53. 54. 55. 56.
57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.
65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.
73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

3. Môn GDCD

mã đề 301

81. B 82. B 83. A 84. D 85. C 86. 87. 88.
89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.
97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104.
105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112.
113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.