Đáp án tham khảo đề thi tổ hợp môn KHTN – Lý, Hoá, Sinh kỳ thi THPT 2023

Sáng 29/6, hơn 330.000 trên tổng một triệu thí sinh thi bài tổ hợp Khoa học tự nhiên. Bài thi này gồm ba môn Vật lý, Hóa học và Sinh học, mỗi môn có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút.

Các giáo viên dự đoán điểm thi môn Lý, Hóa năm nay phổ biến ở mức 5-7, 7-8, thấp hơn năm ngoái, riêng Sinh học ngược lại, tăng khoảng 1-2 điểm.

ĐH FPT sẽ cập nhật đáp án tham khảo đề thi môn Khoa học tự nhiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 nhanh, chính xác nhất ngay sau khi thí sinh kết thúc giờ thi. Nguồn tham khảo Tuyensinh 247.

ĐÁP ÁN GỢI Ý MÔN VẬT LÝ:

Vật Lí – Mã 201

1.A 2.A 3.B 4.B 5.A 6.A 7.D 8.B 9.C 10.D
11.D 12.C 13.C 14.A 15.B 16.A 17.D 18.A 19.C 20.D
21.D 22.A 23.C 24.C 25.C 26.A 27.A 28.D 29.D 30.C
31.A 32.C 33.A 34.C 35.B 36.C 37.B 38.D 39.C 40.A

Vật Lí – Mã 202

1.C 2.D 3.B 4.A 5.A 6.D 7.D 8.A 9.C 10.B
11.B 12.B 13.D 14.C 15.C 16.A 17.D 18.D 19.C 20.C
21.D 22.A 23.A 24.B 25.A 26.A 27.A 28.B 29.C 30.C
31.D 32.D 33.B 34.C 35.B 36.C 37.A 38.C 39.B 40.A

Vật Lí – Mã 209

1.B 2.C 3.A 4.D 5.A 6.C 7.D 8.A 9.D 10.C
11.B 12.D 13.A 14.B 15.C 16.C 17.B 18.D 19.B 20.D
21.C 22.B 23.B 24.C 25.D 26.C 27.D 28.B 29.D 30.D
31.C 32.B 33.B 34.B 35.D 36.C 37.D 38.B 39.C 40.C

Vật Lí – Mã 214

1.A 2.D 3.B 4.A 5.B 6.A 7.B 8.A 9.C 10.B
11.D 12.D 13.D 14.C 15.D 16.A 17.A 18.C 19.C 20.A
21.C 22.D 23.D 24.B 25.B 26.A 27.C 28.C 29.B 30.C
31.A 32.C 33.D 34.C 35.A 36.A 37.C 38.D 39.D 40.B

Vật Lí – Mã 216

1.B 2.C 3.A 4.B 5.C 6.D 7.C 8.B 9.B 10.B
11.D 12.B 13.B 14.D 15.A 16.D 17.B 18.B 19.C 20.B
21.D 22.A 23.C 24.A 25.D 26.B 27.C 28.A 29.D 30.A
31.C 32.A 33.D 34.B 35.D 36.A 37.A 38.C 39.C 40.D

Vật Lí – Mã 221

1.A 2.C 3.B 4.B 5.C 6.C 7.B 8.D 9.A 10.A
11.C 12.C 13.D 14.B 15.B 16.D 17.A 18.A 19.A 20.B
21.D 22.D 23.B 24.B 25.C 26.D 27.D 28.C 29.A 30.C
31.D 32.A 33.D 34.D 35.C 36.D 37.C 38.B 39.D 40.C

ĐÁP ÁN GỢI Ý MÔN HOÁ HỌC:

Hóa học – Mã 201

41.C 42.C 43.A 44.D 45.A 46.A 47.D 48.B 49.A 50.C
51.A 52.D 53.C 54.C 55.A 56.D 57.C 58.D 59.D 60.A
61.C 62.B 63.A 64.D 65.A 66.A 67.A 68.B 69.A 70.C
71.B 72.C 73.C 74.D 75.D 76.C 77.D 78.A 79.C 80.D

Hóa học – Mã 202

41.A 42.D 43.C 44.D 45.C 46.D 47.D 48.D 49.A 50.C
51.A 52.C 53.B 54.D 55.D 56.A 57.D 58.B 59.C 60.A
61.C 62.A 63.C 64.D 65.C 66.D 67.B 68.B 69.A 70.B
71.D 72.A 73.C 74.B 75.A 76.B 77.B 78.C 79.A 80.C

Hóa học – Mã 213

41.C 42.D 43.C 44.B 45.C 46.A 47.B 48.A 49.C 50.B
51.B 52.C 53.C 54.D 55.A 56.D 57.A 58.B 59.D 60.C
61.A 62.A 63.B 64.C 65.C 66.D 67.D 68.D 69.B 70.C
71.C 72.A 73.D 74.D 75.D 76.A 77.A 78.A 79.D 80.B

ĐÁP ÁN GỢI Ý MÔN SINH HỌC:

Sinh học – Mã 203

81. A 82. B 83. D 84. C 85. B 86. A 87. D 88. C 89. D 90. A
91. C 92. C 93. C 94. A 95. D 96. D 97. C 98. B 99. B 100. D
101. B 102. B 103. C 104. D 105. B 106. B 107. C 108. B 109. C 110. D
111. D 112. C 113. D 114. D 115. D 116. C 117. B 118. C 119. D 120.B

Sinh học – Mã 206 

81. D 82. D 83. A 84. B 85. C 86. C 87. A 88. C 89. A 90. A
91. D 92. D 93. C 94. D 95. A 96. D 97. A 98. B 99. C 100. D
101. C 102. C 103. D 104. A 105. C 106. B 107. C 108. A 109. B 110. B
111. A 112. A 113. B 114. B 115. D 116. 117. C 118. B 119. B 120. D

Sinh học – Mã 210 

81. A 82. B 83. B 84. C 85. A 86. D 87. A 88. B 89. B 90. B
91. A 92. B 93. A 94. C 95. B 96. C 97. C 98. A 99. B 100. A
101. C 102. B 103. C 104. B 105. A 106. D 107. B 108. A 109. B 110. A
111. C 112. B 113. 114. C 115. 116. B 117. B 118. 119. 120. C

Sinh học – Mã 214

81. A 82. C 83. A 84. C 85. D 86. C 87. A 88. B 89. A 90. B
91. B 92. C 93. D 94. B 95. D 96. D 97. C 98. D 99. B 100. C
101. D 102. B 103. C 104. B 105. C 106. A 107. A 108. C 109. A 110. B
111. C 112. D 113. A 114. D 115. B 116. C 117. B 118. A 119. A 120. D

Sinh học – Mã 216

81. D 82. A 83. A 84. D 85. B 86. A 87. B 88. C 89. D 90. B
91. B 92. B 93. A 94. A 95. B 96. D 97. B 98. B 99. B 100. B
101. B 102. A 103. B 104. D 105. C 106. D 107. D 108. C 109. D 110. B
111. D 112. C 113. A 114. D 115. C 116. C 117. D 118. A 119. C 120. C

Sinh học – Mã 217 

81. C 82. B 83. A 84. D 85. C 86. B 87. D 88. B 89. B 90. B
91. B 92. D 93. D 94. B 95. A 96. A 97. A 98. C 99. A 100. C
101. A 102. D 103. B 104. C 105. A 106. C 107. B 108. C 109. D 110. D
111. D 112. C 113. D 114. A 115. C 116. B 117. A 118. C 119. A 120. D

Sinh học – Mã 219 

81. A 82. D 83. C 84. A 85. D 86. B 87. A 88. A 89. A 90. C
91. B 92. A 93. B 94. C 95. D 96. D 97. D 98. B 99. A 100. B
101. D 102. C 103. B 104. B 105. A 106. C 107. A 108. D 109. D 110. D
111. B 112. C 113. C 114. D 115. B 116. C 117. C 118. D 119. C 120. B

Sinh học – Mã 221

81. C 82. A 83. B 84. D 85. B 86. C 87. B 88. A 89. D 90. B
91. C 92. D 93. A 94. B 95. C 96. C 97. D 98. D 99. C 100. D
101. B 102. D 103. D 104. A 105. C 106. B 107. B 108. D 109. A 110. B
111. B 112. D 113. D 114. C 115. A 116. C 117. C 118. A 119. A 120.B

Sinh học – Mã 222

81. D 82. A 83. D 84. D 85. C 86. A 87. A 88. C 89. D 90. B
91. A 92. B 93. C 94. D 95. B 96. C 97. C 98. B 99. D 100. C
101. A 102. B 103. B 104. B 105. D 106. B 107. C 108. C 109. A 110. D
111. D 112. C 113. B 114. B 115. D 116. A 117. B 118. B 119. B 120. C

Đang cập nhật….

Bài viết liên quan