Gợi ý đáp án đề thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên thi THPT QG 2018

Sáng ngày 26/6, thí sinh hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên.

Môn Sinh Học

Mã đề 206:

Đáp án tham khảo môn Sinh học THPT quốc gia 2018 mã đề 206

Mã đề 208

 81 B 82 C 83 A 84 D 85 D 86 A 87 A 88 C
89 C 90 B 91 A 92 C 93 B 94 A 95 D 96 C
97 D 98 B 99 A 100 B 101 C 102 D 103 A 104 A
105 A 106 D 107 C 108 C 109 C 110 A 111 D 112 B
113 B 114 D 115 D 116 D 117 D 118A 119 A 120C

Mã đề 213:

Đáp án tham khảo môn Sinh học THPT quốc gia 2018 mã đề 213

Mã đề 214

 81. D  82 B  83 B  84 C 85 A 86 C 87 C 88 A
89 B 90 A 91 C 92 A 93 A 94 A 95 B 96 D
97 C 98 B 99 C 100 A 101 C 102 B 103 C 104 D
105 C 106 B 107 D 108 C 109 D

Mã đề 223:

Đáp án tham khảo môn Sinh học THPT quốc gia 2018 mã đề 223

Môn Hóa Học

Mã đề 202

Tham khảo đáp án môn Hóa học THPT quốc gia 2018 tất cả các mã đề

Mã đề 203:

 42 B  42C  43 A  44 A  45 C  46D 47A  48C
 49D  50C  51 D  52 C  53 A  54C  55 B  56 B
 57 B  58 B  59 B  60 B  61 C

Mã đề 206

 41 D  42 C  43 C  44 A  45 D  46 D  47 B  48 D
 49 A  50 C  51 A 52 53 54 55 56 D
57 B 58 C 59 C 60 B 61 D 62 63 64 C
65  66 67 68 69 70 71 D 72 D

Mã đề 209

Tham khảo đáp án môn Hóa học THPT quốc gia 2018 tất cả các mã đề

Mã đề 212

41.B 42.B 43.D 44.B 45.B 46.A 47.D 48.A 49.C 50.B
51.A 52.C 53.D 54.A 55.B 56.B 57.D 58.C 59.A 60.A
61.D 62.C 63.A 64. 65. 66. 67.B 68. 69. 70.
71.B 72.D 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.C
Môn Vật Lý

Mã đề 202

1.A 2.B 3.D 4