Chị Phạm Tuyết Hạnh Hà – trưởng phòng CTSV khoe sản phẩm tò he của mình