do an fpt 1652407330

do an fpt 1652407330

Khánh Luân (thứ 2, từ trái sang) cùng bạn bè tại trường sau buổi bảo vệ đồ án.