Thành viên BTC trao giải cho em học sinh may mắn kh tham gia hoạt động Club fair