Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Khóa luận tốt nghiệp được coi là một học phần bắt buộc đối với tất cả sinh viên và có khối lượng không quá 10 tín chỉ.

Điều kiện đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn thành:

Giai đoạn 3 (On the job trainning – Thực tập thực tế tại doanh nghiệp)

Tích lũy đủ 80% số tín chỉ trên tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo (không kể Giáo dục thể chất và OJT)

Thời gian và các nội dung yêu cầu về khóa luận được quy định trong Đề cương môn học Khóa luận.

Sinh viên sau khi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, đảm bảo đầy đủ các quy định khóa luận tốt nghiệp và được giảng viên hướng dẫn đồng ý, sẽ tham gia bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Khóa luận tốt nghiệp được công nhận là đạt hoặc không đạt theo quy định trong đề cương môn học khóa luận tốt nghiệp.

Việc chấm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp do Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp của Trường thực hiện.

Sinh viên được quyền đăng ký bảo vệ lần 2 nếu lần 1 không đạt và được giáo viên hướng dẫn đồng ý, hoặc muốn cải thiện điểm.

Sinh viên không đạt khóa luận tốt nghiệp sau 2 lần bảo vệ cần đăng ký làm lại khóa luận tốt nghiệp theo quy định của học phần không đạt.

Điểm của khóa luận tốt nghiệp được tính vào điểm trung bình tích lũy cho toàn khóa học.

Lễ tốt nghiệp

Sinh viên đáp ứng đủ các điều kiện sau thì được xét công nhận tốt nghiệp:

Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Có các chứng chỉ hoàn thành các học phần điều kiện (tiếng Anh, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất, Thực tập thực tế tại doanh nghiệp…)

Hoàn thành đủ khối lượng tín chỉ tích lũy quy định trong chương trình đào tạo và có điểm trung bình tích lũy (với các học phần tại Trường) đạt từ 5.0 trở lên.

Hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà trường như tài chính, thư viện, hồ sơ…

Sinh viên chưa tốt nghiệp được cấp giấy chứng nhận về các học phần đã học và đạt tại Trường.

Hạng tốt nghiệp của những sinh viên có kết quả học tập toàn khóa loại xuất sắc và giỏi sẽ giảm đi một mức nếu bị kỷ luật từ mức cảnh cáo cấp trường trở lên trong thời gian học.

Sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp và bảng điểm sau 30 ngày kể từ ngày bảo vệ xong khóa luận tốt nghiệp và được đánh giá đạt.

Bản gốc bằng tốt nghiệp chỉ được cấp một lần. Sinh viên mất bản gốc chỉ được cấp bản sao. Sinh viên phải trực tiếp nhận bản gốc bằng tốt nghiệp và bảng điểm, ký xác nhận vào sổ giao nhận bằng tốt nghiệp và bảng điểm bản gốc. Trường hợp nhận thay phải có ủy quyền bằng văn bản có chứng thực theo quy định của pháp luật.

Nhà trường sẽ thông báo và gửi thư mời dự Lễ tốt nghiệp cho tân khoa thông qua email và số điện thoại các bạn đăng ký trước đó.