Lịch tập trung tân sinh viên khóa 13 tại TP.HCM

Trường Đại học FPT TP.HCM thông báo đến toàn thể tân sinh viên khóa 13 lịch tập trung như sau:

 

Ngày Thời gian Nội dung Nhóm Địa điểm
Ngày 11/9

Thứ 2

8:00 – 12:00 – Nhận đồng phục (áo, nón, ba lô), sổ tay Tân sinh viên

– Nghe phổ biến lịch Tuần lễ Định hướng (Orientation Week)

– Giới thiệu Brother/Sister (Sinh viên khoá trước dẫn dắt, cố vấn học tập cho Tân sinh viên)

– Làm thẻ sinh viên, thẻ ATM

– Giới thiệu, đăng ký tham gia CLB Sinh viên

– Tư vấn mua laptop

Nhóm 1 –

Ngành KTPM

Hội trường Innovation + Sảnh trung tâm
13:00 – 17:00 – Nhận đồng phục (áo, nón, ba lô), sổ tay Tân sinh viên

– Nghe phổ biến lịch Tuần lễ Định hướng (Orientation Week)

– Giới thiệu Brother/Sister (Sinh viên khoá trước dẫn dắt, cố vấn học tập cho Tân sinh viên)

– Làm thẻ sinh viên, thẻ ATM

– Giới thiệu, đăng ký tham gia CLB Sinh viên

– Tư vấn mua laptop

Nhóm 2 –

Ngành KTPM

Hội trường Innovation + Sảnh trung tâm
Ngày 12/9

Thứ 3

 

 

 

 

 

 

Ngày 12/9

Thứ 3

 

 

8:00 – 12:00 – Nhận đồng phục (áo, nón, ba lô), sổ tay Tân sinh viên

– Nghe phổ biến lịch Tuần lễ Định hướng (Orientation week)

– Giới thiệu Brother/Sister (Sinh viên khoá trước dẫn dắt, cố vấn học tập cho Tân sinh viên)

– Làm thẻ sinh viên, thẻ ATM

– Giới thiệu, đăng ký tham gia CLB Sinh viên

– Tư vấn mua laptop

Ngành

ATTT + TKĐH

 

 

Hội trường Innovation + Sảnh trung tâm

 

 

 

 

 

13:00 – 17:00 – Nhận đồng phục (áo, nón, ba lô), sổ tay Tân sinh viên

– Nghe phổ biến lịch Tuần lễ Định hướng (Orientation week)

– Giới thiệu Brother/Sister (Sinh viên khoá trước dẫn dắt, cố vấn học tập cho Tân sinh viên)

– Làm thẻ sinh viên, thẻ ATM

– Giới thiệu, đăng ký tham gia CLB Sinh viên

– Tư vấn mua laptop

Ngành QTKD + KDQT + QTKS Hội trường Innovation + Sảnh trung tâm
Ngày 13/9

Thứ 4

 

 

 

8:00 – 12:00

 

 

 

 

– Nhận đồng phục (áo, nón, ba lô), sổ tay Tân sinh viên

– Nghe phổ biến lịch Tuần lễ Định hướng (Orientation week)

– Giới thiệu Brother/Sister (Sinh viên khoá trước dẫn dắt, cố vấn học tập cho Tân sinh viên)

– Làm thẻ sinh viên, thẻ ATM

– Giới thiệu, đăng ký tham gia CLB Sinh viên

– Tư vấn mua laptop

Ngành NNA + NNN + TTĐPT Hội trường Innovation + Sảnh trung tâm
13:00 – 17:00 – Kỹ năng học Đại học

– Kỹ năng tìm kiếm thông tin

Nhóm 1 –

Ngành KTPM

Hội trường Innovation + Sảnh trung tâm
Ngày 14/9

Thứ 5

8:00 – 12:00 – Kỹ năng học Đại học

– Kỹ năng tìm kiếm thông tin

Nhóm 2 –

Ngành KTPM

Hội trường Innovation + Sảnh trung tâm
13:00 – 17:00 – Kỹ năng học Đại học

– Kỹ năng tìm kiếm thông tin

Ngành

ATTT + TKĐH

Hội trường Innovation + Sảnh trung tâm
Ngày 15/9

Thứ 6

8:00 – 12:00 – Kỹ năng học Đại học

– Kỹ năng tìm kiếm thông tin

Ngành QTKD + KDQT + QTKS Hội trường Innovation + Sảnh trung tâm
13:00 – 17:00 – Kỹ năng học Đại học

– Kỹ năng tìm kiếm thông tin

Ngành NNA+NNN+

TTĐPT

Hội trường Innovation + Sảnh trung tâm
Ngày 16/9

Thứ 7

8:00 – 12:00 Kiểm tra tiếng Anh Theo danh sách phòng thi Lớp học
13:00 – 17:00 Kiểm tra tiếng Anh Theo danh sách phòng thi Lớp học
Ngày 17/9

CN

Nghỉ
Ngày 18/9

Thứ 2

8:00 – 12:00 – Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả

– Giới thiệu các chương trình ngoại khoá trong và ngoài nước, chương trình học kỳ tại nước ngoài

Nhóm 1 –

Ngành KTPM

Hội trường Innovation + Sảnh trung tâm
13:00 – 17:00 – Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả

– Giới thiệu các chương trình ngoại khoá trong và ngoài nước, chương trình học kỳ tại nước ngoài

Nhóm 2 –

Ngành KTPM

Hội trường Innovation + Sảnh trung tâm
Ngày 19/9

Thứ 3

8:00 – 12:00 – Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả

– Giới thiệu các chương trình ngoại khoá trong và ngoài nước, chương trình học kỳ tại nước ngoài

Ngành

ATTT + TKĐH

Hội trường Innovation + Sảnh trung tâm
13:00 – 17:00 – Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả

– Giới thiệu các chương trình ngoại khoá trong và ngoài nước, chương trình học kỳ tại nước ngoài

Ngành QTKD + KDQT + QTKS Hội trường Innovation + Sảnh trung tâm
Ngày 20/9

Thứ 4

8:00 – 12:00 – Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả

– Giới thiệu các chương trình ngoại khoá trong và ngoài nước, chương trình học kỳ tại nước ngoài

Ngành NNA+NNN+

TTĐPT

Hội trường Innovation + Sảnh trung tâm
Ngày 21/9

Thứ 5

8:00 – 12:00 – Hướng dẫn chuẩn bị cho Tháng rèn luyện tập trung, lịch hoạt động trong Tháng rèn luyện tập trung

– Mượn sách

Nhóm 1 –

Ngành KTPM

Hội trường Innovation + Thư viện
KHÁM SỨC KHOẺ Nhóm 2–

Ngành KTPM

Sảnh
13:00 – 17:00 – Hướng dẫn chuẩn bị cho Tháng rèn luyện tập trung, lịch hoạt động trong Tháng rèn luyện tập trung

– Mượn sách

Nhóm 2–

Ngành KTPM

Hội trường Innovation + Thư viện
KHÁM SỨC KHOẺ Nhóm 1–

Ngành KTPM

Sảnh
 

Ngày 22/9

Thứ 6

8:00 – 12:00 – Hướng dẫn chuẩn bị cho Tháng rèn luyện tập trung, lịch hoạt động trong Tháng rèn luyện tập trung

– Mượn sách

Ngành

ATTT + TKĐH

Hội trường Innovation + Thư viện
KHÁM SỨC KHOẺ Ngành QTKD + KDQT + QTKS Sảnh
 

Ngày 22/9

Thứ 6

13:00 – 17:00 – Hướng dẫn chuẩn bị cho Tháng rèn luyện tập trung, lịch hoạt động trong Tháng rèn luyện tập trung

– Mượn sách

Ngành QTKD + KDQT + QTKS Hội trường Innovation + Thư viện
KHÁM SỨC KHOẺ Ngành

ATTT + TKĐH + NNA + NNN +

TTĐPT

Ngày 23/9

Thứ 7

8:00 – 12:00 – Hướng dẫn chuẩn bị cho Tháng rèn luyện tập trung, lịch hoạt động trong Tháng rèn luyện tập trung

– Mượn sách

Ngành NNA + NNN +

TTĐPT

Hội trường Innovation + Thư viện
Ngày 24/9

CN

Nghỉ
Ngày 25/9

Thứ 2

8:00 – Nhập trường, bắt đầu Tháng rèn luyện tập trung Tất cả sinh viên Tập trung tại Trường Đại học FPT TP.HCM
Từ 26/9 – 22/10 Tháng rèn luyện tập trung theo lịch hoạt động chi tiết Tất cả sinh viên Trường Quân sự Quân khu 7
Ngày 1/10

CN

7:00 – 9:00 LỄ KHAI GIẢNG Tất cả sinh viên

 

*Ghi chú:

Tên chuyên ngành viết tắt:

KTPM: Kỹ thuật Phần mềm ATTT: An toàn Thông tin TKĐH: Thiết kế Đồ hoạ
QTKS: Quản trị Khách sạn NNA: Ngôn ngữ Anh NNN: Ngôn ngữ Nhật
QTKD: Quản trị Kinh doanh KDQT: Kinh doanh Quốc tế TTĐPT: Truyền thông Đa phương tiện

 

  • Danh sách sinh viên ngành KTPM thuộc Nhóm 1 và Nhóm 2 sẽ được thông báo trực tiếp cho sinh viên trước ngày 01/9/2017
  • Danh sách sinh viên kiểm tra tiếng Anh đầu vào công bố ngày 10/9 – 11/9/2017