Câu hỏi thi thử cho Thiết kế mỹ thuật số

Đề thi có 3 phần:

PHẦN I: Gồm 45 câu hỏi đánh giá Kỹ năng tính toán và Tư duy logic.

Từ câu 1 – 20: các câu hỏi kiểm tra kỹ năng tính toán

Từ câu từ câu 21 đến câu 45: Mỗi câu hỏi sẽ có 2 dữ kiện đi kèm (1) và (2). Có 5 phương án trả lời cho trước chung cho tất cả các câu như sau:

  • (A) Dùng một mình dữ kiện (1) là đủ để có thể trả lời câu hỏi, nhưng dùng một mình dữ kiện (2) thì không đủ.
  • (B) Dùng một mình dữ kiện (2) là đủ để có thể trả lời câu hỏi, nhưng dùng một mình dữ kiện (1) thì không đủ.
  • (C) Phải dùng cả 2 dữ kiện (1) và (2) mới trả lời được câu hỏi, tách riêng từng dữ kiện sẽ không trả lời được.
  • (D) Chỉ cần dùng một dữ kiện bất kỳ trong 2 dữ kiện đã cho cũng đủ để trả lời được câu hỏi.
  • (E) Dùng cả 2 dữ kiện đã cho cũng không thể trả lời được câu hỏi. Nhiệm vụ của thí sinh là tìm ra phương án đúng (trong 5 phương án trả lời cho trước) cho mỗi câu hỏi.

PHẦN II: Gồm 5 câu hỏi đánh giá Khả năng sáng tạo.

Thời gian làm bài Phần 1 và Phần 2: 120 phút.

PHẦN III: Viết luận bằng tiếng Việt

Thời gian làm bài Phần 3: 60 phút.

Hướng dẫn làm bài

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để làm bài thi.