TRA CỨU SỐ BÁO DANH
KỲ THI HỌC BỔNG NGÀY 07/05/2023
Thí sinh vui lòng nhập Số CCCD/CMND để tra cứu số báo danh: