6dc0ef7b 7ae7 4b36 a1b6 a68edaf5e9b3

6dc0ef7b 7ae7 4b36 a1b6 a68edaf5e9b3

Màn hình lịch sử check-in của người nhân viên, các dữ liệu này sẽ được doanh nghiệp sử dụng cho hệ thổng chấm công, hệ thống quản lý của doanh nghiệp.