do an 2

do an 2

Giao diện ứng dụng desktop của người quản lý. Có thể ghi nhận hình ảnh của người nhân viên kèm nhiệt độ và trạng thái khẩu trang, ứng dụng hoàn toàn có thể hoạt động khi không có internet.