do an 3

do an 3

Màn hình trang chủ của ứng dụng mobile, ghi lại thời gian check-in, check-out, thông tin nhiệt độ và khẩu trang của người nhân viên khi check-in trong ngày. Ứng dụng cung cấp một mã Qrcode cho người nhân viên dùng để check-in