170505_ngoai_nhYng_tiYn_ich__cong_nghY_phYn_mYm_cYng_gay_ra_nhiYu_sY_cY_kY_thuYt_trong_qua_trinh_hoYt_YYng