Đáp án gợi ý đề thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1

Ngày 8/7, ngày thi cuối cùng kỳ thi THPT 2021 đợt 1, buổi sáng thí sinh thi tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên hoặc môn Khoa học Xã hội, chiều thi ngoại ngữ.

Bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn thi thành phần vật lý, hoá học, sinh học. Đối với mỗi môn thi thành phần của hai bài thi tổ hợp, thí sinh làm bài trắc nghiệm trong thời gian 50 phút. Buổi chiều với môn thi ngoại ngữ thí sinh làm bài trong thời gian 60 phút.

Đáp án tham khảo các môn tổ hợp Khoa học tự nhiên tất cả các mã đề liên tục được cập nhật tại đây:

Môn Lý:

Mã đề: 201

1. D 2. A 3. C 4. B 5. C 6. D 7. B 8. B 9. B 10. C
11. C 12. C 13. D 14. D 15. B 16. B 17. A 18.C 19. A 20. C
21. B 22. D 23. C 24. A 25. A 26. A 27. B 28. A 29. D 30. D
31. A 32. D 33.D 34. A 35. B 36. A 37.  A 38. C 39. C 40. C

Mã đề: 202

1. D 2. C 3. A 4. B 5. B 6. C 7. B 8. C 9. C 10. B
11. A 12. B 13. B 14. C 15. C 16. D 17. D 18. A 19. D 20. D
21. B 22. C 23. D 24. C 25. A 26. B 27. A 28. D 29. A 30. A
31. D 32. B 33. A 34.  D 35. D 36. A 37.  C 38. D 39. A 40. B

Mã đề: 203

1. B 2. B 3. C 4. A 5. C 6. A 7. D 8. A 9. D 10. D
11. A 12. B 13. B 14. C 15. C 16. C 17. B 18. C 19. A 20. C
21. D 22. D 23. A 24. D 25. B 26. A 27. A 28. B 29. A 30. B
31. C 32. D 33. D 34. D 35. B 36. C 37. D 38. B 39. D 40.  C

Mã đề: 204

1. A 2. A 3. D 4. D 5. C 6. C 7. A 8. D 9. A 10. D
11. C 12. B 13. C 14. C 15. C 16. B 17. C 18. B 19. B 20. A
21. C 22. A 23. A 24. C 25. A 26. D 27. A 28. B 29. C 30. B
31. B 32. D 33. B 34. C 35. D 36. D 37. A 38. B 39.  D 40.  D

Mã đề: 205

1. B 2. A 3. B 4. C 5.C 6. C 7. B 8. B 9.C 10. D
11. A 12. A 13. B 14. D 15. A 16. D 17. C 18.C 19.D 20.B
21. D 22. A 23. C 24. C 25. D 26. A 27. A 28. D 29. D 30. C
31. A 32. D 33. B 34. C 35. B 36. A 37. C 38. B 39.  D 40. D

Mã đề: 206

1. C 2. D 3. D 4. C 5. A 6. C 7.B 8. D 9.A 10.C
11. A 12. B 13. B 14. C 15. C 16. D 17. D 18. B 19. A 20.D
21. D 22. B 23. D 24. A 25. D 26. A 27. B 28. A 29. B 30.C
31. C 32.  B 33.  A 34.   C 35.  A 36.B 37.C 38.  A 39. B 40.B

Mã đề: 207

1. B 2.D 3. D 4. D 5. A 6. A 7. A 8. D 9. A 10. D
11. C 12. B 13. C 14. A 15. B 16. C 17. D 18.C 19. B 20. D
21. A 22. A 23. D 24. B 25. B 26. C 27. A 28. C 29. C 30. B
31. B 32. A 33.  C 34. A 35. C 36.  A 37. C 38. A 39. B 40. C

Mã đề: 208

1. D 2. A 3. D 4. C 5. A 6. D 7. B 8. A 9. C 10. C
11. C 12.B 13. D 14. C 15. C 16.B 17. B 18. D 19.B 20. D
21. C 22. B 23. A 24. B 25. D 26. D 27. B 28. A 29. D 30.A
31. D 32. A 33.  D 34.  A 35.  D 36.  B 37.B 38.  C 39. A 40. A

Mã đề: 209

1.A 2. D 3. B 4. C 5. B 6. A 7.A 8. D 9. C 10. D
11. B 12. D 13. D 14.D 15. C 16. B 17. A 18. B 19. C 20. B
21. D 22. D 23. A 24. B 25. B 26. D 27. D 28. D 29. A 30. A
31. B 32.A 33. D 34. D 35. B 36. A 37. D 38. A 39.C 40. B

Mã đề: 210

1. A 2. C 3. A 4. C 5. D 6. D 7. B 8. D 9. B 10. A
11. D 12. B 13. D 14. A 15. D 16. D 17. B 18. C 19. D 20. C
21. A 22. B 23. C 24. B 25. C 26. B 27. C 28. D 29. C 30. A
31. A 32. C 33. D 34. B 35. A 36. C 37. C 38. B 39. A 40. A

Mã đề: 211

1. B 2. C 3. C 4. D 5. C 6. A 7. A 8. D 9. C 10. C
11. B 12. C 13. C 14. D 15. A 16. B 17. D 18. C 19. B 20. D
21. B 22. C 23. A 24. D 25. C 26. A 27. D 28. D 29. B 30. D
31. D 32. A 33. A 34. D 35. B 36. B 37. D 38. B 39. B 40. A

Mã đề: 212

1. D 2. B 3. B 4. D 5. D 6. B 7. A 8. A 9. D 10. D
11. A 12. C 13. A 14. C 15. D 16. A 17. D 18. C 19. C 20. B
21. B 22. D 23. A 24. A 25. C 26. A 27. C 28. B 29. A 30. A
31. D 32. C 33. B 34. B 35. B 36. C 37. D 38. C 39. B 40. B

Mã đề: 213

1. C 2. A 3. B 4. D 5. A 6. B 7. B 8. A 9. A 10. B
11. D 12. C 13.D 14.A 15. D 16. A 17. C 18. A 19. D 20. A
21. C 22. B 23. C 24. A 25. D 26. B 27. B 28. B 29. C 30. D
31. C 32. D 33.D 34. B 35. B 36. A 37. C 38. C 39. D 40. A

Mã đề: 214

1. C 2. C 3. A 4. D 5. C 6. B 7. C 8. B 9. C 10. D
11. B 12. C 13. A 14. C 15. C 16. D 17. B 18. A 19.B 20. A
21. B 22. C 23. D 24. C 25. B 26. A 27. A 28. A 29. B 30. C
31. B 32. C 33. A 34. C 35. B 36. A 37. C 38. B 39. A 40. A

Mã đề: 215

1. B 2. D 3. D 4. C 5. B 6. C 7. D 8. A 9. B 10.C
11. C 12. C 13. B 14. A 15. C 16. A 17. A 18. C 19. D 20. D
21. A 22. A 23. B 24. B 25. B 26. C 27. C 28. D 29. B 30. C
31. B 32. B 33. A 34. B 35. D 36. D 37. B 38. A 39. D 40. D

Mã đề: 216

1. D 2. C 3. B 4.B 5. C 6. C 7. A 8. A 9. A 10. C
11. B 12.D 13. B 14. D 15. B 16. B 17.B 18. A 19. A 20. D
21. D 22. A 23. D 24. D 25. B 26. D 27. B 28. A 29. A 30. A
31. B 32. A 33. B 34. D 35. B 36. B 37. B 38. A 39. D 40. D

Mã đề: 217

1. D 2. C 3. A 4. A 5. B 6. D 7. A 8. A 9. A 10. B
11. C 12. C 13. B 14. D 15.D 16. D 17. A 18. B 19. D 20. A
21. A 22. B 23. B 24. B 25.C 26. A 27. C 28.D 29. D 30. B
31. D 32.  C 33. B 34.  B 35.  A 36.D 37.  C 38.  B 39. D 40.  B

Mã đề: 218

1. C 2. A 3. C 4. A 5. D 6. B 7. D 8. D 9. A 10. A
11. B 12. D 13. D 14. C 15. B 16. C 17. C 18. A 19. B 20. D
21. C 22. C 23. C 24. B 25. B 26. D 27. D 28. D 29. A 30. A
31. B 32. A 33. B 34. B 35. A 36. A 37.  C 38. B 39. A 40. C

Mã đề: 219

1. A 2. D 3. B 4. A 5. A 6. D 7. D 8. A 9. A 10. C
11. B 12. B 13. C 14. A 15. A 16. A 17. B 18. D 19. C 20. A
21. C 22. C 23. C 24. A 25. A 26. D 27. D 28. C 29. D 30. A
31. D 32. D 33. C 34. A 35. D 36. D 37. D 38. C 39. C 40. A

Mã đề: 220

1. D 2. B 3. D 4. C 5. B 6. D 7. B 8. B 9. D 10. C
11. D 12. A 13. D 14. A 15. C 16. D 17. C 18. C 19. A 20. D
21. A 22. C 23.C 24. A 25. D 26. D 27. C 28. A 29. A 30. C
31. C 32. A 33. D 34. A 35. A 36. A 37.  C 38. D 39. D 40. A

Mã đề: 221

1. B 2. A 3. C 4. C 5. D 6. C 7. D 8. D 9. D 10. C
11. A 12. A 13. A 14. D 15. C 16. B 17. C 18. D 19. C 20. C
21. B 22. C 23. B 24. D 25. B 26. B 27. B 28. C 29. D 30. C
31. B 32. C 33. B 34. B 35. D 36. D 37. D 38. C 39. B 40. B

Mã đề: 222

1. B 2. A 3. B 4. B 5. A 6. C 7. C 8. A 9. D 10. B
11. C 12. D 13. D 14. D 15. A 16. D 17. C 18. C 19. C 20. A
21. D 22. A 23. B 24.C 25. A 26. B 27. B 28. C 29. C 30. B
31. A 32. A 33. C 34. D 35. D 36. D 37. C 38. D 39. A 40. A

Mã đề: 223

1. B 2. A 3. A 4. D 5. C 6. B 7. A 8. B 9. A 10. D
11. D 12. D 13. B 14. B 15. B 16. C 17. C 18. D 19. C 20. B
21. D 22. C 23. D 24. D 25. C 26. D 27. D 28. B 29. C 30. B
31. B 32. C 33. C 34. B 35. C 36. D 37. C 38. B 39. B 40. D

Mã đề: 224

1. A 2. D 3. B 4. B 5. C 6. B 7. A 8. D 9. A 10. A
11. B 12. A 13. C 14. C 15. A 16. B 17. C 18. B 19. D 20. A
21. D 22. B 23. A 24. A 25. C 26. B 27. B 28. A 29. C 30. C
31. C 32. A 33.  C 34. C 35. A 36. B 37. B 38. A 39. C 40. C

Môn Hoá:

Mã đề: 201

41.D 42.A 43.B 44.C 45.B 46.B 47.A 48.C 49.B 50.D
51.C 52.A 53.A 54.B 55.B 56.A 57.D 58.D 59.C 60.D
61.C 62.D 63.C 64.D 65.A 66.D 67.A 68.A 69.B 70.C
71.A 72.B 73.C 74.C 75.B 76.D 77.C 78.B 79.C 80.A

Mã đề: 202

41.B 42.A 43.A 44.D 45.C 46.B 47.B 48.C 49.C 50.C
51.A 52.B 53.D 54.D 55.C 56.B 57.C 58.B 59.D 60.D
61.C 62.C 63.B 64.D 65.B 66.A 67.B 68.A 69.B 70.C
71.A 72.A 73.B 74.A 75.D 76.A 77.D 78.B 79.D 80.A

Mã đề: 203

41.C 42.D 43.A 44.B 45.C 46.A 47.D 48.A 49.C 50.A
51.D 52.B 53.D 54.B 55.B 56.D 57.B 58.C 59.D 60.C
61.C 62.B 63.A 64.D 65.A 66.D 67.D 68.B 69.C 70.D
71.B 72.B 73.A 74.C 75.C 76.A 77.C 78.A 79.C 80.B

Mã đề: 204

41.B 42.A 43.B 44.C 45.D 46.B 47.A 48.B 49.D 50.B
51.D 52.C 53.D 54.C 55.A 56.A 57.B 58.A 59.D 60.B
61.D 62.C 63.D 64.D 65.D 66.C 67.A 68.B 69.C 70.C
71.A 72.C 73.A 74.A 75.C 76.C 77.D 78.D 79.A 80.C

Mã đề: 205

41.A 42.B 43.C 44.C 45.B 46.C 47.C 48.B 49.D 50.B
51.A 52.C 53.D 54.A 55.B 56.C 57.C 58.B 59.D 60.B
61.C 62.B 63.A 64.C 65.D 66.B 67.A 68.A 69.B 70.A
71.B 72.B 73.C 74.A 75.A 76.B 77.A 78.B 79.A 80.C

Mã đề: 206

41.B 42.C 43.C 44.A 45.D 46.B 47.D 48.A 49.A 50.B
51.C 52.C 53.B 54.A 55.B 56.B 57.C 58.A 59.C 60.C
61.C 62.D 63.D 64.C 65.D 66.A 67.B 68.D 69.C 70.D
71.B 72.B 73.B 74.D 75.D 76.D 77.A 78.A 79.B 80.D

Mã đề: 207

41.C 42.C 43.C 44.D 45.C 46.C 47.A 48.C 49.A 50.D
51.D 52.A 53.D 54.A 55.D 56.A 57.C 58.C 59.A 60.A
61.B 62.C 63.B 64.C 65.B 66.D 67.D 68.D 69.B 70.C
71.A 72.C 73.D 74.A 75.C 76.A 77.D 78.A 79.D 80.C

Mã đề: 208

41.C 42.D 43.C 44.C 45.D 46.A 47.D 48.D 49.B 50.A
51.D 52.A 53.C 54.C 55.C 56.D 57.B 58.B 59.C 60.D
61.A 62.A 63.B 64.A 65.B 66.C 67.B 68.C 69.D 70.D
71.B 72.A 73.D 74.B 75.B 76.C 77.A 78.C 79.A 80.B

Mã đề: 209

41.C 42.A 43.B 44.C 45.B 46.C 47.A 48.B 49.A 50.B
51.D 52.A 53.B 54.C 55.C 56.B 57.D 58.A 59.D 60.B
61.A 62.D 63.D 64.B 65.D 66.A 67.A 68.C 69.B 70.A
71.D 72.A 73.C 74.D 75.D 76.C 77.D 78.D 79.C 80.A

Mã đề: 210

41.B 42.D 43.A 44.A 45.D 46.C 47.B 48.B 49.D 50.C
51.D 52.B 53.B 54.C 55.A 56.B 57.C 58.A 59.A 60.B
61.C 62.B 63.A 64.C 65.C 66.A 67.A 68.A 69.C 70.A
71.C 72.C 73.B 74.A 75.A 76.B 77.C 78.A 79.A 80.A

Mã đề: 211

41.B 42.C 43.D 44.B 45.A 46.D 47.A 48.D 49.C 50.C
51.B 52.B 53.B 54.C 55.B 56.D 57. 58. 59.B 60.D
61.C 62.D 63.B 64.A 65.B 66.D 67.D 68.C 69.A 70.A
71.A 72.C 73.D 74.A 75.A 76.C 77.A 78.C 79.D 80.D

Mã đề: 212

41.D 42.A 43.D 44.D 45.D 46.C 47.A 48.A 49.B 50.C
51.D 52.D 53.D 54.B 55.D 56.C 57.B 58.A 59.D 60.D
61.B 62.D 63.C 64.D 65.C 66.C 67.B 68.C 69.B 70.C
71.B 72.C 73.C 74.B 75.C 76.B 77.C 78.D 79.B 80.B

Mã đề: 213

41.C 42.D 43.B 44.C 45.D 46.B 47.C 48.A 49.C 50.B
51.A 52.A 53.A 54.B 55.C 56.B 57.C 58.B 59.B 60.D
61.D 62.C 63.C 64.C 65.A 66.A 67.A 68.D 69.B 70.A
71.A 72.D 73.D 74.A 75.A 76.B 77.C 78.D 79.B 80.D

Mã đề: 214

41.B 42.C 43.A 44.C 45.B 46.A 47.A 48.B 49.C 50.A
51.B 52.D 53.A 54.A 55.A 56.B 57.C 58.A 59.B 60.A
61.B 62.A 63.C 64.D 65.D 66.C 67.C 68.D 69.C 70.B
71.D 72.D 73.C 74.D 75.B 76.D 77.C 78.D 79.C 80.B

Mã đề: 215

41.C 42.A 43.A 44.B 45.D 46.B 47.D 48.D 49.D 50.C
51.B 52.C 53.A 54.D 55.C 56.C 57.D 58.C 59.A 60.C
61.C 62.D 63.B 64.B 65.A 66.B 67.B 68.B 69.A 70.A
71.C 72.D 73.D 74.B 75.A 76.A 77.D 78.A 79.B 80.B

Mã đề: 216

41.B 42.D 43.C 44.D 45.B 46.A 47.C 48.D 49.A 50.A
51.A 52.B 53.D 54.B 55.B 56.B 57.C 58.A 59.A 60.B
61.C 62.A 63.B 64.D 65.B 66.D 67.B 68.D 69.D 70.A
71.D 72.A 73.B 74.A 75.D 76.A 77.B 78.B 79.A 80.D

Mã đề: 217

41.B 42.A 43.C 44.A 45.C 46.C 47.D 48.D 49.A 50.C
51.A 52.D 53.A 54.B 55.D 56.B 57.B 58.B 59.D 60.D
61.B 62.D 63.D 64.D 65.A 66.D 67.A 68.A 69.A 70.B
71.D 72.D 73.A 74.B 75.B 76.B 77.A 78.D 79.B 80.B

Mã đề: 218

41.A 42.D 43.D 44.A 45.C 46.C 47.C 48.B 49.A 50.B
51.B 52.C 53.C 54.B 55.D 56.D 57.C 58.A 59.B 60.C
61.A 62.A 63.C 64.A 65.D 66.A 67.C 68.A 69.A 70.C
71.C 72.D 73.B 74.D 75.D 76.B 77.D 78.B 79.B 80.C

Mã đề: 219

41. D 42. D 43. C 44. B 45. B 46. B 47. C 48. A 49. D 50. D
51. C 52. A 53. B 54. D 55. A 56. A 57. C 58. D 59. C 60. B
61. B 62. B 63. D 64. B 65. A 66. A 67. B 68. C 69. C 70. C
71. A 72. A 73. A 74. D 75. C 76. B 77. A 78. C 79. A 80. A

Mã đề: 220

41.D 42.B 43.A 44.D 45.C 46.C 47.B 48.D 49.D 50.B
51.A 52.B 53.D 54.C 55.A 56.A 57.A 58.C 59.A 60.B
61.C 62.D 63.A 64.D 65.C 66.B 67.D 68.C 69.C 70.A
71.D 72.C 73.B 74.C 75.A 76.C 77.B 78.C 79.A 80.D

Mã đề: 221

41.C 42.C 43.A 44.B 45.D 46.C 47.A 48.C 49.D 50.A
51.B 52.B 53.C 54.D 55.D 56.B 57.C 58.B 59.C 60.B
61.D 62.A 63.B 64.D 65.C 66.D 67.B 68.C 69.D 70.B
71.C 72.D 73.D 74.C 75.C 76.B 77.B 78.C 79.D 80.D

Mã đề: 222

41.C 42.B 43.B 44.A 45.A 46.C 47.C 48.A 49.A 50.D
51.C 52.A 53.C 54.D 55.D 56.C 57.C 58.C 59.A 60.A
61.B 62.B 63.C 64.A 65.D 66.A 67.A 68.D 69.C 70.A
71.A 72.D 73.D 74.A 75.C 76.D 77.A 78.D 79.C 80.D

Mã đề: 223

41.A 42.D 43.A 44.C 45.C 46.D 47.B 48.A 49.A 50.A
51.D 52.A 53.D 54.D 55.B 56.D 57.C 58.A 59.B 60.B
61.B 62.A 63.A 64.C 65.D 66.C 67.B 68.C 69.C 70.C
71.B 72.D 73.A 74.D 75.B 76.B 77.A 78.A 79.B 80.D

Mã đề: 224

41. A 42. A 43. C 44. C 45. D 46. B 47. D 48. C 49. C 50. D
51. A 52. B 53. D 54. D 55. C 56. C 57. A 58. D 59. C 60. C
61. B 62. C 63. A 64. A 65. C 66. B 67. A 68. A 69. B 70. A
71. A 72. D 73. B 74. D 75. B 76. B 77. D 78. D 79. B 80. B

Môn Sinh:

Mã đề: 201

81.A 82.B 83.D 84.A 85.C 86.C 87.C 88.A 89.B 90.A
91.D 92.A 93.D 94.B 95.B 96.D 97.B 98.C 99.B 100.D
101.D 102.B 103.D 104.C 105.C 106.B 107.B 108.C 109.B 110.C
111.B 112.B 113.A 114.B 115.C 116.D 117.C 118.D 119.B 120.D

Mã đề: 202

81.C 82.B 83.A 84.B 85.C 86.B 87.D 88.D 89.C 90.C
91.C 92.D 93.D 94.A 95.C 96.A 97.C 98.A 99.C 100.B
101.D 102.D 103.A 104.A 105.D 106.B 107.A 108.A 109.D 110.B
111.A 112.D 113.D 114.A 115.B 116.B 117.D 118.A 119.D 120.B

Mã đề: 203

81.C 82.B 83.D 84.B 85.A 86.A 87.C 88.B 89.A 90.A
91.C 92.D 93.C 94.B 95.A 96.C 97.C 98.A 99.A 100.D
101.C 102.D 103.A 104.D 105.C 106.D 107.D 108.D 109.A 110.A
111.A 112.C 113.C 114.D 115.B 116.D 117.C 118.D 119.B 120.C

Mã đề: 204

81.B 82.B 83.A 84.A 85.B 86.A 87.A 88.D 89.A 90.C
91.A 92.C 93.C 94.A 95.B 96.B 97.C 98.A 99.B 100.C
101.D 102.D 103.C 104.C 105.D 106.D 107.B 108.D 109.D 110.B
111.D 112.A 113.D 114.D 115.A 116.B 117.D 118.B 119.C 120.A

Mã đề: 205

81.B 82.A 83.D 84.D 85.B 86.C 87.B 88.B 89.A 90.A
91.B 92.A 93.C 94.D 95.D 96.C 97.B 98.B 99.C 100.A
101.A 102.B 103.D 104.B 105.C 106.A 107.C 108.C 109.C 110.D
111.C 112.D 113.C 114.D 115.A 116.C 117.A 118.D 119.D 120.D

Mã đề: 206

81.C 82.A 83.B 84.B 85.C 86.D 87.C 88.A 89.C 90.C
91.A 92.A 93.B 94.D 95.D 96.D 97.C 98.C 99.D 100.D
101.B 102.D 103.A 104.B 105.B 106.B 107.A 108.B 109.C 110.C
111.D 112.B 113.A 114.A 115.A 116.A 117.D 118.A 119.B 120.B

Mã đề: 207

81.A 82.A 83.D 84.C 85.C 86.A 87.C 88.B 89.A 90.D
91.D 92.B 93.C 94.C 95.A 96.C 97.B 98.A 99.D 100.D
101.B 102.A 103.D 104.A 105.B 106.B 107.B 108.D 109.C 110.B
111.D 112.C 113.C 114.C 115.A 116.D 117.A 118.B 119.A 120.D

Mã đề: 208

81.B 82.A 83.A 84.C 85.A 86.D 87.A 88.B 89.A 90.B
91.B 92.B 93.D 94.C 95.B 96.C 97.B 98.A 99.A 100.C
101.B 102.C 103.D 104.C 105.D 106.D 107.D 108.A 109.D 110.C
111.B 112.B 113.C 114. 115.C 116.C 117.D 118.A 119.D 120.B

Mã đề: 209

81.A 82.D 83.B 84.C 85.A 86.B 87.A 88.B 89.B 90.A
91.C 92.D 93.D 94.C 95.D 96.C 97.B 98.C 99.A 100.D
101.A 102.C 103.B 104.D 105.A 106.A 107.B 108.A 109.D 110.D
111.D 112.C 113.B 114.D 115.C 116.C 117.B 118.C 119.B 120.C

Mã đề: 210

81.C 82.A 83.D 84.D 85.B 86.D 87.B 88.A 89.D 90.B
91.B 92.A 93.D 94.B 95.D 96.D 97.C 98.D 99.D 100.C
101.A 102.A 103.C 104.B 105.B 106.A 107.D 108.A 109.A 110.B
111.A 112.D 113.D 114.C 115.B 116.B 117.A 118.D 119.B 120.A

Mã đề: 211

81.D 82.B 83.B 84.C 85.C 86.A 87.C 88.D 89.C 90.C
91.A 92.A 93.D 94.B 95.C 96.A 97.B 98.A 99.D 100.D
101.B 102.A 103.C 104.B 105.B 106.C 107.C 108.D 109.D 110.D
111.B 112.B 113.D 114.A 115.A 116.B 117.B 118.A 119.D 120.A

Mã đề: 212

81.C 82.C 83.A 84.D 85.A 86.A 87.D 88.C 89.B 90.C
91.C 92.B 93.D 94.C 95.A 96.B 97.C 98.B 99.D 100.D
101.B 102.B 103.D 104.B 105.D 106.B 107.A 108.C 109.A 110.D
111.D 112.A 113.B 114.C 115.D 116.B 117.A 118.B 119.D 120.C

Mã đề: 213

81.A 82.A 83.C 84.C 85.A 86.D 87.D 88.D 89.A 90.B
91.B 92.C 93.D 94.D 95.A 96.A 97.D 98.C 99.B 100.C
101.B 102.C 103.B 104.C 105.C 106.D 107.A 108.B 109.B 110.B
111.D 112.B 113.A 114.D 115.C 116.D 117.C 118.D 119.A 120.A

Mã đề: 214

81.B 82.A 83.C 84.C 85.A 86.D 87.A 88.A 89.C 90.B
91.C 92.D 93.A 94.D 95.B 96.B 97.A 98.D 99.A 100.B
101.A 102.C 103.A 104.A 105.D 106.D 107.B 108.D 109.D 110.A
111.B 112.B 113.D 114.B 115.A 116.B 117.A 118.D 119.B 120.C

Mã đề: 215

81.D 82.D 83.C 84.A 85.B 86.B 87.D 88.D 89.C 90.C
91.C 92.B 93.A 94.A 95.C 96.A 97.B 98.A 99.C 100.A
101.C 102.B 103.B 104.C 105.B 106.C 107.C 108.C 109.A 110.C
111.A 112.C 113.A 114.D 115.A 116.B 117.C 118.A 119.B 120.A

Mã đề: 216

81.C 82.D 83.D 84.B 85.A 86.D 87.B 88.A 89.B 90.A
91.C 92.C 93.D 94.A 95.A 96.C 97.D 98.D 99.D 100.A
101.C 102.C 103.B 104.A 105.B 106.C 107.D 108.A 109.B 110.A
111.D 112.B 113.A 114.D 115.C 116.B 117.A 118.C 119.C 120.B

Mã đề: 217

81.C 82.C 83.A 84.D 85.B 86.A 87.C 88.B 89.C 90.C
91.A 92.A 93.B 94.D 95.B 96.B 97.C 98.D 99.B 100.A
101.A 102.D 103.B 104.A 105.A 106.D 107.B 108.A 109.A 110.A
111.D 112.C 113.B 114.D 115.D 116.C 117.B 118.C 119.D 120.C

Mã đề: 218

81.D 82.C 83.A 84.B 85.D 86.C 87.B 88.C 89.B 90.A
91.C 92.B 93.A 94.D 95.B 96.D 97.A 98.D 99.A 100.B
101.B 102.C 103.C 104.B 105.D 106.B 107.B 108.A 109.C 110.D
111.C 112.C 113.B 114.D 115.B 116.D 117.D 118.C 119.A 120.A

Mã đề: 219

81.C 82.B 83.D 84.A 85.B 86.C 87.C 88.B 89.D 90.B
91.A 92.D 93.A 94.C 95.A 96.C 97.C 98.D 99.D 100.B
101.B 102.D 103.D 104.B 105.B 106.C 107.D 108.B 109.B 110.C
111.B 112.B 113.D 114.D 115.B 116.C 117.C 118.C 119.D 120.D

Mã đề: 220

81.C 82.D 83.D 84.A 85.B 86.D 87.C 88.A 89.D 90.C
91.C 92.B 93.B 94.B 95.C 96.A 97.A 98.B 99.B 100.B
101.A 102.C 103.A 104.B 105.A 106.B 107.C 108.C 109.C 110.A
111.D 112.C 113.C 114.B 115.C 116.B 117.A 118.A 119.B 120.B

Mã đề: 221

81.D 82.A 83.A 84.D 85.C 86.B 87.B 88.B 89.D 90.B
91.A 92.B 93.C 94.B 95.D 96.C 97.B 98.A 99.D 100.C
101.A 102.B 103.D 104.D 105.C 106.A 107.D 108.D 109.D 110.C
111.A 112.C 113.C 114.A 115.C 116.C 117.A 118.D 119.D 120.A

Mã đề: 222

81.A 82.A 83.B 84.B 85.D 86.C 87.C 88.A 89.C 90.B
91.A 92.D 93.A 94.C 95.D 96.D 97.D 98.B 99.D 100.D
101.B 102.A 103.B 104.A 105.B 106.C 107.A 108.A 109.D 110.D
111.C 112.A 113.D 114.B 115C. 116.D 117.C 118.B 119.B 120.D

Mã đề: 223

81.C 82.D 83.B 84.B 85.C 86.A 87.C 88.A 89.C 90.C
91.C 92.A 93.D 94.A 95.C 96.B 97.B 98.A 99.B 100.B
101.D 102.A 103.D 104.C 105.C 106.A 107.B 108.D 109.C 110.B
111.A 112.D 113.A 114.D 115.B 116.A 117.A 118.B 119.A 120.C

Mã đề: 224

81.B 82.A 83.B 84.B 85.D 86.D 87.C 88.B 89.D 90.C
91.A 92.A 93.D 94.C 95.A 96.A 97.D 98.D 99.A 100.C
101.C 102.D 103.A 104.A 105.C 106.D 107.A 108.C 109.D 110.C
111.C 112.A 113.D 114.A 115.C 116.D 117.A 118.C 119.D 120.A

Theo Tuyensinhh247