Đáp án gợi ý đề thi tổ hợp môn Khoa học xã hội kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1

Khoa học xã hội là tổ hợp môn cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1. Đáp án tổ hợp môn Khoa học xã hội kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 – Tất cả mã đề sẽ được cập nhật ngay tại đây.

Môn Sử:

Mã đề: 301

1. D 2. A 3. A 4. B 5. A 6. B 7. B 8. D 9. B 10. D
11. C 12. C 13. A 14. D 15. A 16. B 17. C 18. D 19. C 20. B
21. C 22. A 23. D 24. B 25. D 26. A 27. D 28. C 29. B 30. D
31. C 32.  D 33.  A 34.  C 35.  B 36.  A 37.  D 38.  B 39.  C 40.  A

Mã đề: 302

1. D 2. A 3. B 4. D 5. A 6. D 7. A 8. C 9. C 10. B
11. A 12. B 13. B 14. C 15. D 16. A 17. C 18. A 19. C 20. B
21. A 22. D 23. B 24. A 25. D 26. D 27. B 28. A 29. A 30. D
31. C 32.  C 33.  B 34.  D 35.  D 36.  C 37.  D 38.  B 39.  D 40.  C

Mã đề: 303

1. B 2. C 3. C 4. C 5. A 6. D 7. B 8.C 9. A 10. B
11. C 12. C 13. D 14. A 15. B 16. B 17. D 18.B 19. D 20. C
21. A 22. B 23. B 24. D 25. C 26. A 27. A 28. D 29. B 30. B
31. C 32.  C 33.  D 34.  D 35.  A 36. B 37.  D 38.  A 39.  B 40.  D

Mã đề: 304

1. D 2.C 3.C 4.B 5.A 6.B 7.A 8.A 9.A 10.B
11.C 12. A 13.D 14.C 15. D 16.C 17.A 18.C 19. D 20. D
21.B 22.D 23.C 24. A 25.A 26.A 27. C 28. D 29. B 30. B
31. C 32.  C 33. A 34. A 35. B 36. A 37. C 38. B 39.D 40.  B

Mã đề: 305

1. B 2. B 3. D 4. B 5. A 6. C 7. B 8.D 9. A 10. C
11. B 12. C 13. C 14. D 15. C 16. A 17. B 18.C 19. D 20. A
21. B 22. D 23. C 24. D 25. C 26. B 27. D 28. D 29. D 30. C
31. D 32.  B 33.  D 34.  D 35.  C 36.  B 37.  C 38.  D 39.  B 40.  D

Mã đề: 306

1. D 2. A 3. D 4. A 5. D 6. A 7. B 8. B 9. B 10. C
11. A 12. A 13. C 14. D 15. D 16. B 17. A 18. C 19. D 20. B
21. D 22. A 23. D 24. D 25. A 26. B 27. C 28. C 29. A 30. D
31. D 32.  B 33.  B 34.  C 35.  C 36.  C 37.  B 38.  A 39.  C 40.  C

Mã đề: 307

1. C 2. A 3.A 4. C 5. D 6.B 7. A 8. C 9. C 10. D
11.D 12. B 13.B 14. C 15. A 16.A 17. C 18. D 19. A 20. A
21. B 22. D 23. A 24. B 25. B 26. D 27. A 28. C 29. D 30. D
31. A 32.  B 33.  B 34.  A 35.  B 36.  C 37.  B 38.  D 39.  C 40.  B

Mã đề: 308

1. D 2. C 3. A 4. C 5. A 6.B 7. A 8.A 9. C 10. D
11. C 12. B 13. B 14. A 15. A 16.B 17. A 18.A 19. B 20. D
21. A 22. B 23. D 24. B 25. D 26. D 27. D 28. B 29. B 30. A
31. A 32. D 33. D 34. D 35. B 36. D 37.  B 38.  D 39.  D 40.  A

Mã đề: 309

1. C 2. A 3. C 4. D 5. D 6. C 7. C 8. C 9. D 10.A
11. B 12. B 13. C 14. A 15. A 16. C 17. D 18. B 19. B 20. C
21. C 22. D 23. D 24. B 25. A 26. A 27. D 28. D 29. A 30. A
31. B 32.  B 33.  D 34.  D 35.  A 36.  C 37.  C 38.  B 39.  B 40.  D

Mã đề: 310

1. D 2. A 3. B 4. B 5. C 6. A 7. A 8. D 9. C 10. D
11. C 12. A 13. D 14. B 15. B 16. D 17. B 18. B 19. B 20. C
21. D 22. B 23. C 24. B 25. D 26. D 27. B 28. D 29. D 30. B
31. C 32.  C 33.  C 34.  B 35.  C 36.  B 37.  D 38.  C 39.  C 40.  B

Mã đề: 311

1. B 2. D 3. C 4. D 5. D 6.C 7. D 8. A 9. C 10. A
11. D 12. A 13. B 14. A 15. D 16.A 17. D 18. B 19. B 20. C
21. A 22. C 23. D 24. C 25. A 26. B 27. A 28. B 29. C 30. D
31. C 32.  A 33.  B 34.  B 35.  A 36.  B 37.  A 38.  B 39.  C 40.  C

Mã đề: 312

1. C 2. D 3. B 4. C 5. C 6. C 7. D 8. B 9. D 10. C
11. D 12. A 13. A 14. D 15. B 16. D 17. A 18. B 19. D 20. A
21. A 22. B 23. B 24. A 25. C 26. D 27. B 28. C 29. D 30. A
31. A 32.  C 33.  B 34.  A 35.  A 36.  C 37.  A 38.  C 39.  B 40.  B

Mã đề: 313

1. B 2. D 3. B 4. A 5. A 6. C 7. A 8. C 9. B 10. C
11. D 12. D 13. D 14. C 15. C 16. A 17. C 18. D 19. D 20. C
21. D 22. A 23. C 24. D 25. B 26. A 27. D 28. B 29. B 30. B
31. D 32.  A 33.  B 34.  B 35.  B 36.  C 37.  A 38.  C 39.  A 40.  B

Mã đề: 314

1. D 2. A 3. D 4. C 5. B 6. A 7. B 8. D 9. A 10. A
11. A 12. C 13. D 14. B 15. B 16. D 17. A 18. C 19. D 20. C
21. A 22. D 23. C 24. A 25. C 26. A 27. A 28. D 29. C 30. D
31. A 32.  D 33.  C 34.  A 35.  C 36.  A 37.  C 38.  A 39.  C 40.  D

Mã đề: 315

1. B 2.A 3.D 4.D 5.C 6.C 7.D 8.B 9.B 10.B
11. A 12. D 13. C 14. C 15. B 16. A 17. A 18. B 19. A 20. B
21. C 22. C 23. C 24. A 25. C 26. C 27. B 28. B 29. C 30. B
31. A 32.  C 33.  C 34.  C 35.  A 36.  A 37.  B 38.  A 39.  C 40.  A

Mã đề: 316

1. B 2. A 3. D 4. D 5. A 6. D 7. B 8. C 9. D 10. A
11. A 12. C 13. C 14. C 15. D 16. A 17. B 18. C 19. C 20. C
21. A 22. A 23. D 24. D 25. B 26. D 27. C 28. B 29. D 30. B
31. C 32.  C 33.  A 34.  D 35.  B 36.  A 37.  C 38.  B 39.  A 40.  C

Mã đề: 317

1. C 2. C 3. B 4. C 5. D 6. A 7. A 8. C 9. A 10. B
11. A 12.A 13. A 14.B 15. B 16.D 17. D 18. A 19. B 20. B
21. D 22. A 23. D 24. A 25. D 26. D 27. B 28. B 29. A 30. D
31. D 32.  B 33.  A 34.  D 35.  D 36.  B 37.  A 38.  D 39.  B 40.  A

Mã đề: 318

1. B 2. C 3. C 4. C 5. B 6.C 7. C 8. D 9.D 10.B
11. A 12. A 13. D 14. D 15. A 16.B 17. B 18. A 19.A 20. C
21. A 22. D 23. B 24. D 25. B 26. B 27. A 28. B 29. A 30. A
31. D 32.  A 33.  C 34.  C 35.  C 36.  D 37.  C 38.  D 39.  B 40.  C

Mã đề: 319

1. B 2. D 3. D 4. B 5. A 6. D 7. C 8. A 9. D 10. D
11. A 12. D 13. D 14. D 15. B 16. A 17. B 18.C 19. C 20. C
21. D 22. C 23. B 24. C 25. B 26.B 27. D 28. C 29. C 30. A
31. D 32.A 33.  C 34. A 35.B 36. C 37. B 38.C 39. A 40. A

Mã đề: 320

1. C 2.D 3. A 4. A 5. A 6. C 7. D 8. C 9. D 10. C
11.B 12. C 13.D 14. C 15. B 16. B 17. D 18. C 19. A 20. C
21. C 22. D 23. B 24. D 25.B 26. D 27. D 28.C 29. A 30. D
31. A 32. B 33. B 34. A 35. A 36. B 37.  A 38. D 39. C 40.  B

Mã đề: 321

1. C 2. A 3. A 4. B 5. C 6. D 7. C 8. D 9. D 10. B
11. D 12. B 13. B 14. A 15. C 16. A 17. A 18. C 19. A 20. A
21. C 22. D 23. A 24. A 25. A 26. C 27. D 28. C 29. D 30. C
31. D 32.  A 33.  C 34.  D 35.  D 36.  C 37.  C 38.  D 39.  A 40.  C

Mã đề: 322

1. B 2. D 3. C 4. A 5. B 6. D 7. C 8. A 9. B 10. B
11. C 12. C 13. A 14. B 15. B 16. B 17. C 18. D 19. D 20. A
21. A 22. A 23. B 24. B 25. B 26. C 27. C 28. C 29. A 30. B
31. A 32.  C 33.  B 34.  C 35.  D 36.  C 37.  A 38.  C 39.  A 40.  B

Mã đề: 323

1. A 2. C 3. A 4. A 5. C 6. B 7. D 8. B 9. A 10. A
11. B 12. C 13. B 14. D 15. B 16. D 17. A 18. C 19. B 20. D
21. A 22. D 23. A 24. C 25. C 26. A 27. A 28. B 29. C 30. D
31. B 32.  D 33.  D 34.  D 35.  B 36.  B 37.  C 38.  B 39.  B 40.  D

Mã đề: 324

1. B 2. A 3. D 4. C 5. D 6. A 7. B 8. D 9. B 10. C
11. B 12. B 13. A 14. A 15. B 16. A 17. D 18. A 19. C 20. A
21. C 22. D 23. B 24. B 25. C 26. D 27. D 28. A 29. C 30. A
31. B 32.  C 33.  D 34.  C 35.  B 36.  C 37.  D 38.  C 39.  D 40.  B

Môn Địa:

Mã đề: 301

41. A 42.  C 43. D 44. C 45. D 46. D 47. B 48. A 49. B 50. C
51. D 52. B 53. B 54. C 55. C 56. B 57. B 58. C 59. B 60. A
61. B 62. A 63. A 64. A 65. C 66. A 67. B 68. B 69. C 70. C
71. A 72. B 73. A 74. C 75. A 76. A 77. A 78. C 79. B 80. C

Mã đề: 302

41. C 42. D 43. C 44.  D 45.A 46. C 47.A 48.B 49. D 50. D
51.B 52. C 53. C 54. C 55. B 56. B 57. C 58. A 59. B 60. A
61. B 62. B 63.A 64.C 65. B 66.B 67.A 68. C 69. C 70. A
71. C 72. A 73. A 74. B 75. C 76. A 77. C 78. B 79. A 80. B

Mã đề:  303

41.D 42.C 43.A 44. B 45. C 46. B 47. A 48. C 49. C 50. C
51. A 52. C 53. D 54. B 55. C 56. B 57. D 58. A 59. D 60. A
61. D 62. C 63. A 64. C 65. A 66. A 67. C 68. D 69. C 70. C
71. A 72. C 73. D 74. D 75. D 76. C 77. A 78. D 79. D 80. A

Mã đề: 304

41. D 42. A 43. A 44. B 45. B 46. D 47. A 48. A 49. C 50. B
51. A 52. C 53. A 54. D 55. D 56. A 57. B 58. B 59. D 60. B
61. C 62. D 63. D 64. A 65. A 66. C 67. D 68. B 69. D 70. D
71. A 72. B 73. B 74. B 75. D 76. A 77. A 78. A 79. B 80. D

Mã đề: 305

41. C 42. D 43. D 44. A 45. A 46. C 47.C 48. B 49.A 50. D
51.D 52. B 53. A 54. A 55. D 56. A 57. B 58. C 59. C 60. D
61. D 62. A 63. A 64. D 65. B 66. B 67. D 68. A 69. C 70. A
71. C 72. C 73. B 74. B 75. A 76. A 77. C 78. D 79. B 80. C

Mã đề: 306

41. B 42. B 43. B 44. A 45. B 46. C 47. C 48. D 49. B 50. D
51. C 52. C 53. C 54. C 55. B 56. A 57. B 58. D 59. A 60. B
61. C 62. B 63. A 64. D 65. B 66. B 67. D 68. D 69. B 70. C
71. B 72. C 73. B 74. D 75. D 76. D 77. C 78. C 79. D 80. D

Mã đề: 307

41. B 42. B 43. C 44. A 45. D 46. A 47. C 48. A 49. A 50. B
51. B 52. D 53. D 54. B 55. A 56. D 57. C 58. D 59. B 60. A
61. A 62. A 63. C 64. C 65. A 66. B 67. C 68. D 69. C 70. D
71. C 72. D 73. C 74. D 75. D 76. C 77. C 78. A 79. B 80. A

Mã đề: 308

41. C 42. B 43. A 44. C 45. C 46. A 47. C 48. A 49. C 50. C
51. A 52. A 53. B 54. A 55. D 56. A 57. A 58. B 59. D 60. C
61. D 62. B 63. B 64. B 65.D 66. D 67. C 68.D 69. D 70. C
71. D 72. B 73. B 74. D 75.D 76.B 77. B 78. C 79.B 80. B

Mã đề: 309

41. C 42. B 43. A 44. B 45. A 46. D 47. C 48. D 49. C 50. C
51. D 52. A 53. C 54. D 55. B 56. D 57. B 58. B 59. A 60. A
61. D 62. A 63. B 64. D 65. A 66. C 67. A 68. C 69. C 70. B
71. B 72. B 73. A 74. C 75. C 76. D 77. D 78. A 79. B 80. D

Mã đề: 310

41. B 42. C 43. C 44. A 45. A 46. D 47. D 48. B 49.B 50. B
51.A 52. C 53.D 54. D 55. C 56. C 57. C 58.A 59. D 60. A
61. A 62. C 63.D 64.D 65. A 66.A 67. A 68. D 69. C 70. C
71. A 72. D 73. A 74. D 75. C 76. A 77. A 78.A 79.B 80.A

Mã đề: 311

41. A 42.B 43.C 44.A 45.A 46. C 47.C 48. D 49.B 50. B
51.D 52. B 53.A 54. B 55.D 56.C 57. B 58. B 59.B 60. A
61.C 62.C 63.B 64.A 65.B 66.D 67.A 68. B 69.D 70. D
71. A 72. C 73.D 74.C 75.A 76.D 77.D 78. A 79. D 80. C

Mã đề: 312

41.A 42. D 43. B 44.  C 45. C 46. D 47. C 48. D 49. B 50. B
51.C 52. D 53. B 54. C 55. C 56. B 57. C 58. C 59. D 60. C
61. D 62. D 63. A 64. B 65. A 66. A 67. A 68. B 69. D 70. A
71. D 72. B 73. B 74. D 75. B 76. A 77. C 78. B 79. D 80. A

Mã đề: 313

41. A 42. C 43. C 44. B 45. A 46. C 47. D 48. D 49. D 50. A
51. A 52. C 53. C 54. A 55. D 56. C 57. B 58. D 59. B 60. D
61. C 62. B 63. D 64. D 65. A 66. B 67. B 68. C 69. B 70. D
71. C 72. A 73. B 74. A 75. B 76. D 77. B 78. A 79. D 80. C

Mã đề: 314

41. D 42. B 43.D 44. D 45.B 46. D 47. C 48. D 49. C 50. C
51. A 52. D 53. B 54. D 55. C 56. A 57. A 58. D 59. B 60. A
61. B 62. A 63. C 64. C 65. D 66. A 67. C 68. A 69. C 70. B
71. D 72. D 73. B 74. A 75. B 76. C 77. A 78. B 79. A 80. C

Mã đề: 315

41. C 42.C 43. C 44. B 45. C 46. B 47. C 48. C 49. D 50. A
51. B 52. A 53. C 54. B 55. C 56. A 57. B 58. D 59. A 60. D
61. D 62. C 63. B 64. A 65. A 66. B 67. A 68. A 69. D 70. B
71. D 72. B 73. C 74. D 75. A 76. A 77. A 78. A 79. B 80. D


Mã đề: 316

41. A 42. B 43.C 44. D 45. C 46. D 47. B 48. A 49. B 50. B
51. A 52. D 53. A 54. B 55. C 56. D 57. C 58. C 59. D 60. A
61. D 62. D 63. D 64. C 65. D 66. A 67. B 68. C 69. A 70. B
71. D 72. C 73. C 74. B 75. C 76. B 77. A 78. D 79. C 80. C

Mã đề: 317

41. D 42. B 43. D 44. D 45. B 46. D 47. B 48. D 49.C 50. B
51.A 52. A 53. A 54. D 55. C 56. B 57. A 58.B 59. A 60. D
61. D 62. D 63. A 64. A 65.D 66.B 67. B 68. D 69. C 70. D
71. C 72. D 73. A 74. A 75. C 76.A 77.A 78.D 79.D 80.B

Mã đề: 318

41. C

42. C

43. C

44. D

45. B

46. D

47. A

48. D

49. B

50. A

51. A

52. B

53. D

54. C

55. D

56. C

57. D

58. C

59. B

60. B

61. D

62. D

63. A

64. D

65. C

66. A

67. A

68. B

69. B

70. D

71. C

72. C

73. A

74. C

75. A

76. B

77. D

78. B

79. A

80. A

Mã đề: 319

41. B 42. C 43. D 44. A 45. A 46. A 47. D 48. B 49. A 50. D
51. C 52. A 53. C 54. D 55. A 56. D 57. C 58. B 59. C 60. B
61. C 62. C 63. A 64. A 65. D 66. A 67. B 68. D 69. B 70. A
71. C 72. C 73. D 74. B 75. B 76. B 77. A 78. D 79. C 80. D


Mã đề: 320

41. B 42. A 43. D 44. A 45. A 46. A 47. D 48. C 49. D 50. B
51. B 52. C 53. D 54. C 55. B 56. B 57. D 58. D 59. B 60. C
61. A 62. C 63. D 64. D 65. A 66. A 67. B 68. D 69. D 70. A
71. C 72. C 73. C 74. C 75. C 76. A 77. C 78. C 79. A 80. C

Mã đề: 321

41. D 42.B 43.D 44. A 45. C 46. B 47.B 48. C 49. C 50. D
51. B 52. A 53. C 54. A 55. D 56. D 57.C 58. D 59. B 60. C
61. C 62. A 63. D 64. D 65. B 66. B 67. D 68. B 69. D 70. B
71. C 72. C 73. B 74. D 75. C 76. D 77. B 78. B 79. D 80.C

Mã đề: 322

41. C 42. D 43. D 44.B 45.B 46. D 47. C 48. D 49. B 50. B
51.A 52. B 53. C 54. A 55.B 56. A 57. A 58. C 59. A 60. D
61.A 62. D 63. A 64. B 65. C 66. C 67. B 68.C 69.C 70. D
71. B 72. B 73. D 74. A 75. D 76. A 77. A 78. D 79. C 80. C

Mã đề: 323

41. B 42. C 43. D 44. B 45. C 46. A 47. A 48. C 49. A 50. A
51. A 52. D 53. C 54. D 55. A 56. A 57. B 58. C 59. B 60. B
61. D 62. D 63. C 64. C 65. A 66. C 67. D 68. B 69. C 70. A
71. A 72. B 73. B 74. D 75. C 76. A 77. B 78. C 79. C 80. D

Mã đề: 324

41. D 42. C 43.D 44. A 45. B 46. A 47. A 48. B 49. C 50. C
51.D 52.C 53. A 54.B 55. B 56. C 57. D 58. A 59. A 60. B
61. D 62.D 63. D 64. A 65. C 66. D 67. B 68. D 69. D 70. C
71. A 72.A 73.C 74.C 75.A 76. D 77. C 78.C 79. B 80. B


Môn GDCD:

Mã đề: 301

81. A 82. A 83. C 84. C 85. B 86. B 87. C 88. B 89. D 90. C
91. B 92. D 93. C 94. A 95. D 96. A 97. A 98. B 99. D 100. A
101. C 102. D 103. A 104. D 105. B 106. C 107. C 108. B 109. A 110. B
111. D 112. C 113. A 114. A 115. B 116. A 117. C 118. D 119. B 120. D

Mã đề: 302

81. D 82. C 83. D 84. B 85. B 86. C 87. C 88. A 89. D 90. B
91. C 92. A 93. A 94. C 95. B 96. C 97. B 98. C 99. D 100. A
101. D 102. B 103. C 104. D 105. B 106. A 107. B 108. B 109. D 110. C
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Mã đề: 303

81. D 82. C 83. B 84. D 85. B 86. C 87. A 88. A 89. A 90. C
91. D 92. B 93. B 94. A 95. C 96. D 97. A 98. C 99. A 100. D
101. D 102. A 103. B 104. C 105. B 106. A 107. A 108. B 109. C 110. B
111. D 112. D 113. B 114. C 115. A 116. D 117. D 118. D 119. C 120. A

Mã đề: 304

81. D 82. C 83. D 84. C 85. D 86. C 87. D 88. C 89. A 90. A
91. D 92. D 93. B 94. D 95. C 96. C 97. B 98. A 99. A 100. B
101. C 102. B 103. D 104. B 105.B 106. B 107. C 108. D 109. C 110. B
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Mã đề: 305

81. D 82. B 83. C 84. A 85. A 86. C 87. D 88. C 89. B 90. C
91. A 92. A 93. B 94. B 95. C 96. C 97. D 98. A 99. D 100. D
101. A 102. C 103. A 104. A 105. D 106. D 107. D 108. C 109. A 110. A
111. D 112. A 113. C 114. A 115. C 116. C 117. D 118. D 119. A 120. A

Mã đề: 306

81. D 82. A 83. C 84. A 85. D 86. C 87. D 88. D 89. C 90. B
91. A 92. A 93. B 94. B 95. B 96. D 97. C 98. C 99. D 100. C
101. D 102. D 103. A 104. A 105. B 106. C 107. A 108. B 109. B 110. D
111. A 112. D 113. B 114. A 115. A 116. C 117. B 118. C 119. B 120. A

Mã đề: 307

81. D 82. B 83. D 84. A 85. A 86. A 87. B 88. B 89. C 90. B
91. D 92. A 93. D 94. C 95. D 96. B 97. A 98. D 99. D 100. C
101. D 102. B 103. C 104. D 105. C 106. D 107. D 108. D 109. C 110. C
111. B 112. B 113. D 114. B 115. B 116. B 117. C 118. C 119. D 120. A

Mã đề: 308

81. B 82. D 83. D 84. B 85. A 86. D 87. A 88. C 89. B 90. C
91. C 92. B 93. B 94. A 95. D 96. B 97. C 98. D 99. A 100. A
101. C 102. D 103. D 104. A 105. B 106. B 107. B 108. D 109. B 110. D
111. A 112. B 113. C 114. B 115. C 116. D 117. A 118. B 119. A 120. C

Mã đề: 309

81. B 82. C 83. D 84. C 85. B 86. A 87. B 88. A 89. C 90. B
91. D 92. A 93. A 94. D 95. B 96. A 97. A 98. B 99. D 100. C
101. B 102. B 103. D 104. D 105. A 106. A 107. D 108. D 109. C 110. C
111. C 112. D 113. C 114. A 115. C 116. A 117. D 118. D 119. C 120. C

Mã đề: 310

81. B 82. B 83. A 84. B 85. C 86. D 87. B 88. A 89. D 90. C
91. D 92. D 93. A 94. D 95. C 96. C 97. A 98. A 99. A 100. C
101. C 102. C 103. A 104. B 105. A 106. C 107. A 108. C 109. C 110. A
111. C 112. C 113. C 114. D 115. A 116. C 117. C 118. A 119. D 120. D

Mã đề: 311

81. C 82. C 83. B 84. C 85. B 86. C 87. C 88. A 89. A 90. D
91. B 92. D 93. B 94. B 95. A 96. B 97. C 98. C 99. D 100. C
101. A 102. D 103. D 104. A 105. C 106. B 107. C 108. A 109. C 110. C
111. D 112. D 113. C 114. A 115. C 116. A 117. D 118. D 119. D 120. C

Mã đề: 312

81. D 82. A 83. D 84. D 85. B 86. B 87. C 88. B 89. B 90. A
91. C 92. A 93. A 94. D 95. D 96. C 97. B 98. D 99. C 100. D
101. D 102. C 103. A 104. D 105. D 106. C 107. C 108. B 109. B 110. C
111. B 112. A 113. C 114. B 115. C 116. B 117. A 118. C 119. B 120. B

Mã đề: 313

81. B 82. B 83. D 84. D 85. B 86. C 87. D 88. D 89. A 90. C
91. C 92. A 93. C 94. C 95. A 96. C 97. B 98. D 99. C 100. A
101. A 102. C 103. D 104. B 105. D 106. A 107. B 108. C 109. A 110. D
111. A 112. D 113. B 114. A 115. B 116. B 117. A 118. C 119. C 120. D

Mã đề: 314

81. B 82. D 83. B 84. C 85. A 86. C 87. C 88. A 89. D 90. B
91. A 92. B 93. C 94. A 95. D 96. B 97. B 98. D 99. D 100. A
101. B 102. B 103. A 104. A 105. D 106. D 107. D 108. B 109. B 110. A
111. B 112. B 113. D 114. A 115. D 116. A 117. A 118. B 119. D 120. D

Mã đề: 315

81. B 82. D 83. C 84. A 85. A 86. B 87. A 88. A 89. C 90. B
91. D 92. B 93. B 94. C 95. D 96. B 97. C 98. C 99. D 100. D
101. C 102. B 103. A 104. D 105. C 106. D 107. B 108. B 109. C 110. D
111. C 112. D 113. B 114. C 115. A 116. C 117. B 118. C 119. A 120. A

Mã đề: 316

81. A 82. D 83. C 84. C 85. D 86. D 87. A 88. A 89. D 90. B
91. A 92. B 93. A 94. B 95. D 96. A 97. B 98. B 99. D 100. A
101. D 102. B 103. C 104. B 105. C 106. C 107. D 108. B 109. A 110. B
111. C 112. A 113. B 114. A 115. A 116. C 117. D 118. B 119. C 120. C

Mã đề: 317

81. C 82. D 83. B 84. B 85. C 86. A 87. B 88. A 89. B 90. B
91. C 92. C 93. A 94. D 95. D 96. A 97. B 98. A 99. B 100. D
101. C 102. A 103. A 104. C 105. A 106. C 107. C 108. B 109. A 110. B
111. B 112. C 113. A 114. B 115. A 116. C 117. A 118. B 119. C 120. C

Mã đề: 318

81. A 82. D 83. B 84. C 85. B 86. A 87. D 88. C 89. D 90. C
91. B 92. B 93. A 94. B 95. A 96. A 97. C 98. C 99. C 100. A
101. D 102. D 103. A 104. B 105. B 106. C 107. B 108. C 109. B 110. C
111. C 112. D 113. D 114. B 115. A 116. D 117. A 118. B 119. D 120. B

Mã đề: 319

81. D 82. D 83. C 84. B 85. A 86. D 87. C 88. A 89. B 90. B
91. B 92. D 93. C 94. A 95. D 96. B 97. C 98. A 99. A 100. A
101. D 102. B 103. C 104. B 105. D 106. C 107. A 108. B 109. A 110. C
111. C 112. A 113. D 114. C 115. C 116. D 117. A 118. C 119. C 120. D

Mã đề: 320

81. D 82. D 83. A 84. C 85. B 86. A 87. A 88. C 89. D 90. A
91. C 92. D 93. A 94. B 95. A 96. C 97. B 98. C 99. D 100. D
101. B 102. D 103. B 104. A 105. A 106. D 107. D 108. D 109. C 110. A
111. B 112. B 113. C 114. A 115. B 116. A 117. C 118. B 119. C 120. D

Mã đề: 321

81. C 82. B 83. D 84. B 85. B 86. A 87. A 88. B 89. B 90. C
91. C 92. D 93. A 94. C 95. A 96. D 97. A 98. D 99. D 100. A
101. D 102. D 103. B 104. A 105. B 106. A 107. B 108. A 109. D 110. B
111. A 112. D 113. D 114. B 115. D 116. B 117. D 118. D 119. A 120. B

Mã đề: 322

81. D 82. C 83. D 84. C 85. A 86. B 87. B 88. C 89. D 90. B
91. A 92. B 93. C 94. B 95. D 96. C 97. D 98. A 99. C 100. A
101. B 102. D 103. C 104. D 105. B 106. B 107. A 108. C 109. D 110. A
111. D 112. D 113. B 114. B 115. A 116. D 117. A 118. C 119. B 120. B

Mã đề: 323

81. C 82. B 83. C 84. A 85. A 86. B 87. D 88. B 89. C 90. C
91. B 92. B 93. A 94. B 95. C 96. B 97. C 98. A 99. B 100. C
101. A 102. C 103. D 104. B 105. A 106. A 107. D 108. D 109. B 110. C
111. D 112. A 113. C 114. B 115. D 116. D 117. C 118. A 119. A 120. D

Mã đề: 324

81. A 82. A 83. B 84. B 85. A 86. D 87. B 88. B 89. A 90. A
91. B 92. D 93. B 94. C 95. C 96. D 97. D 98. A 99. C 100. A
101. A 102. B 103. B 104. C 105. C 106. B 107. B 108. C 109. C 110. A
111. C 112. D 113. C 114. B 115. A 116. C 117. C 118. B 119. A 120. A

Theo Tuyensinhh247