Gợi ý đáp án đề thi tổ hợp môn Khoa học xã hội thi THPT 2020

Sáng nay, 10/8 các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2020 làm 2 bài thi là Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội. 

Bài thi tổng hợp Khoa học xã hội (KHXH) gồm các câu hỏi của 3 môn Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân (đối với thí sinh là học sinh Giáo dục THPT); gồm các câu hỏi của 2 môn Lịch sử, Địa lí (đối với thí sinh là học viên Giáo dục thường xuyên). Đối với mỗi môn thi thành phần của hai bài thi tổ hợp, thí sinh làm bài trắc nghiệm trong thời gian 50 phút. Buổi chiều với môn thi ngoại ngữ thí sinh làm bài trong thời gian 60 phút.

Năm nay Quy chế thi tốt nghiệp THPT quy định thí sinh chỉ được đăng ký 1 trong 2 bài thi tổ hợp

Đáp án tham khảo các môn tổ hợp Khoa học xã hội tất cả các mã đề liên tục được cập nhật tại đây:

Môn GDCD:

Mã đề: 301 

81. C 82. A 83. C 84. A 85. D 86. A 87. B 88. C 89. D 90. B
91. A 92. C 93. C 94. A 95. D 96. D 97. B 98. B 99. A 100. A
101. A 102. C 103. D 104. C 105. A 106. D 107. A 108. C 109. D 110. D
111. A 112. C 113. C 114. C 115. A 116. D 117. D 118. A 119. D 120. C

 Mã đề: 302 

81. A 82. A 83. B 84. A 85. A 86. B 87. A 88. C 89. C 90. A
91. B 92. C 93. A 94. D 95. A 96. A 97. B 98. D 99. D 100. C
101. B 102. D 103. B 104. B 105. B 106. A 107. D 108. C 109. D 110. D
111. B 112. D 113. C 114. B 115. D 116. C 117. A 118. B 119. D 120. B

 Mã đề: 303

81. A 82. B 83. A 84. A 85. B 86. B 87. D 88. C 89. D 90. B
91. A 92. D 93. B 94. D 95. A 96. A 97. D 98. D 99. C 100. B
101. D 102. C 103. D 104. D 105. C 106. A 107. D 108.D 109.B 110. C
111. B 112. B 113. C 114. A 115. C 116. B 117. C 118. A 119. C 120. A

Mã đề: 304

81. B 82. C 83. A 84. D 85. A 86. A 87. C 88. B 89. C 90. B
91. D 92. B 93. B 94. D 95. C 96. C 97. D 98. B 99. A 100. C
101. A 102. D 103. B 104. D 105. B 106. B 107. A 108. D 109. C 110. B
111. A 112. B 113. C 114. A 115. C 116. B 117. B 118. C 119. A 120. C

 Mã đề: 305 

81. C 82. C 83. A 84. A 85. B 86. C 87. C 88. D 89. D 90. B
91. D 92. D 93. A 94. B 95. C 96. B 97. C 98. A 99. D 100. C
101. D 102. C 103. D 104. D 105. D 106. A 107. B 108. A 109. A 110. B
111. A 112. B 113. B 114. C 115. D 116. C 117. C 118. C 119. A 120. A

 Mã đề: 306 

81. B 82. B 83. B 84. A 85. B 86. C 87. D 88. C 89. D 90. D
91. D 92. C 93. A 94. A 95. A 96. D 97. B 98. B 99. C 100. C
101. C 102. B 103. D 104. C 105. D 106. B 107. B 108. C 109. B 110. D
111. D 112. B 113. B 114. D 115. B 116. C 117. C 118. D 119. B 120. D

Mã đề: 307 

81. C 82. C 83. D 84. B 85. C 86. D 87. C 88. B 89. D 90. B
91. D 92. A 93. C 94. D 95. A 96. D 97. A 98. B 99. C 100. A
101. B 102. B 103. B 104. D 105. D 106. C 107. B 108. B 109. A 110. A
111. A 112. D 113. D 114. C 115. D 116. C 117. B 118. C 119. B 120. B

 Mã đề: 308 

81. C 82. A 83. B 84. A 85. A 86. B 87. C 88. C 89. C 90. B
91. D 92. B 93. A 94. D 95. A 96. B 97. D 98. A 99. A 100. D
101. B 102. D 103. A 104. D 105. A 106. A 107. B 108. B 109. D 110. D
111. B 112. D 113. A 114. D 115. D 116. D 117. B 118. A 119. B 120. B

Mã đề: 309 

81. D 82. C 83. D 84. A 85. D 86. A 87. B 88. B 89. A 90. C
91. A 92. B 93. C 94. A 95. D 96. C 97. D 98. C 99. A 100. D
101. C 102. D 103. C 104. A 105. D 106. A 107. D 108. C 109. A 110. A
111. A 112. C 113. D 114. C 115. C 116. B 117. C 118. C 119. B 120. B

Mã đề: 310 

81. B 82. C 83. A 84. C 85. C 86. A 87. B 88. A 89. C 90. B
91. C 92. A 93. A 94. D 95. C 96. D 97. C 98. B 99. C 100. D
101. A 102. B 103. D 104. B 105. B 106. C 107. A 108. C 109. B 110. C
111. D 112. B 113. A 114. D 115. D 116. B 117. C 118. B 119. D 120. D

Mã đề: 311 

81. A 82. B 83. B 84. A 85. C 86. C 87. A 88. D 89. C 90. B
91. B 92. D 93. D 94. D 95. B 96. C 97. B 98. B 99. C 100. C
101. D 102. A 103. D 104. A 105. B 106. B 107. A 108. A 109. D 110. D
111. D 112. C 113. A 114. C 115. C 116. A 117. A 118. D 119. C 120. C

Mã đề: 312 

81. D 82. C 83. D 84. A 85. A 86. D 87. D 88. C 89. C 90. B
91. B 92. C 93. A 94. B 95. D 96. A 97. A 98. C 99. A 100. B
101. A 102. C 103. A 104. B 105. C 106. C 107. A 108. C 109. B 110. C
111. B 112. B 113. C 114. B 115. A 116. C 117. B 118. A 119. B 120. B

Mã đề: 313 

81. A 82. C 83. A 84. B 85. D 86. A 87. C 88. B 89. C 90. A
91. A 92. A 93. C 94. D 95. B 96. C 97. C 98. D 99. B 100. D
101. A 102. D 103. C 104. D 105. D 106. B 107. B 108. C 109. C 110. B
111. C 112. B 113. B 114. B 115. A 116. A 117. C 118. C 119. A 120. A

Mã đề: 314

81. D 82. C 83. A 84. A 85. B 86. C 87. C 88. A 89. D 90. C
91. C 92. B 93. B 94. B 95. D 96. D 97. A 98. A 99. D 100. B
101. B 102. C 103. A 104. D 105. C 106. A 107. D 108. B 109. B 110. D
111. A 112. A 113. D 114. A 115. D 116. C 117. D 118. C 119. A 120. C

 Mã đề: 315 

81. D 82. D 83. A 84. B 85. B 86. D 87. A 88. C 89. B 90. A
91. B 92. B 93. A 94. B 95. B 96. A 97. A 98. B 99. A 100. B
101. C 102. C 103. B 104. C 105. C 106. B 107. A 108. B 109. C 110. C
111. B 112. C 113. B 114. A 115. A 116. C 117. C 118. C 119. A 120. A

Mã đề: 316 

81. D 82. B 83. C 84. C 85. A 86. B 87. D 88. A 89. C 90. D
91. B 92. A 93. A 94. B 95. B 96. A 97. D 98. C 99. A 100. D
101. C 102. C 103. D 104. B 105. A 106. C 107. D 108. B 109. D 110. D
111. C 112. D 113. A 114. C 115. B 116. A 117. D 118. A 119. D 120. D

Mã đề: 317 

81. B 82. C 83. D 84. C 85. B 86. D 87. C 88. B 89. D 90. B
91. C 92. B 93. A 94. A 95. C 96. A 97. C 98. A 99. B 100. C
101. D 102. B 103. C 104. B 105. B 106. D 107. B 108. A 109. A 110. C
111. A 112. D 113. D 114. C 115. D 116. A 117. C 118. A 119. D 120. D

Mã đề: 318 

81. A 82. D 83. D 84. C 85. B 86. D 87. B 88. B 89. A 90. B
91. A 92. A 93. C 94. A 95. D 96. C 97. D 98. C 99. B 100. C
101. A 102. B 103. C 104. C 105. D 106. B 107. C 108. D 109. D 110. D
111. B 112. C 113. B 114. D 115. D 116. C 117. C 118. C 119. B 120. B

 Mã đề: 319 

81. A 82. D 83. A 84. A 85. D 86. C 87. A 88. A 89. C 90. D
91. C 92. D 93. D 94. C 95. B 96. A 97. B 98. A 99. B 100. A
101. A 102. A 103. D 104. B 105. D 106. A 107. B 108. A 109. D 110. D
111. D 112. B 113. B 114. B 115. D 116. A 117. D 118. A 119. B 120. B

Mã đề: 320 

81. A 82. A 83. B 84. C 85. B 86. D 87. B 88. B 89. C 90. A
91. C 92. D 93. D 94. D 95. B 96. A 97. C 98. C 99. B 100. A
101. B 102. D 103. B 104. B 105. B 106. C 107. D 108. D 109. B 110. B
111. C 112. B 113. A 114. A 115. A 116. C 117. C 118. D 119. C 120. A

Mã đề: 321 

81. C 82. C 83. A 84. C 85. B 86. B 87. D 88. A 89. D 90. B
91. B 92. D 93. C 94. A 95. B 96. C 97. D 98. C 99. D 100. C
101. C 102. A 103. B 104. A 105. C 106. D 107. A 108. B 109. B 110. C
111. D 112. D 113. B 114. C 115. A 116. B 117. D 118. D 119. A 120. A

Mã đề: 322 

81. C 82. D 83. A 84. A 85. B 86. C 87. D 88. D 89. B 90. B
91. D 92. A 93. B 94. A 95. A 96. D 97. D 98. C 99. D 100. D
101. D 102. C 103. A 104. D 105. B 106. D 107. A 108. C 109. B 110. C
111. C 112. B 113.C 114. B 115. A 116. C 117. A 118. A 119. B 120. A

 Mã đề: 323 

81. C 82. A 83. D 84. A 85. D 86. A 87. B 88. C 89. B 90. B
91. D 92. D 93. D 94. B 95. C 96. C 97. D 98. A 99. D 100. A
101. B 102. A 103. A 104. D 105.B 106. C 107. D 108. A 109. C 110. D
111. B 112. D 113. B 114. A 115. D 116. A 117. C 118. C 119. D 120. D

Mã đề: 324

81. B 82. D 83. D 84. C 85. D 86. C 87. C 88. C 89. A 90. B
91. A 92. A 93. C 94. B 95. B 96. A 97. A 98. D 99. D 100. B
101. C 102. D 103. A 104. B 105. C 106. C 107. B 108. D 109. D 110. A
111. B 112. A 113. B 114. D 115. A 116. B 117. D 118. A 119. D 120. B

Môn Địa lý:

Mã đề: 301  

41. A 42. D 43. A 44. A 45.  D 46.C 47.   B 48.  B 49. C 50. B
51. D 52.  B 53.  C 54. D 55. C 56. D 57. A 58. B 59. C 60. B
61. A 62. D 63. D 64. C 65. C 66. D 67. A 68. C 69. B 70. B
71. A 72. A 73. C 74. C 75. B 76. A 77. B 78. A 79. A 80. C

 Mã đề: 302 

41. D 42. D 43. D 44. A 45. D 46. C 47. A 48. C 49. D 50. C
51. A 52. D 53. B 54. C 55. D 56. D 57. B 58. C 59. C 60. B
61. B 62. B 63. A 64. C 65. B 66. B 67. D 68. A 69. B 70. D
71. C 72. A 73. D 74. C 75. A 76. C 77. B 78. B 79. A 80. A

 Mã đề:  303 

41. B 42. D 43. A 44. C 45. C 46. C 47. D 48. A 49. C 50. B
51.  A 52. B 53. B 54. A 55. D 56. C 57. C 58. B 59. D 60. C
61. A 62. C 63. D 64. A 65. A 66. D 67. A 68. B 69. A 70. C
71. D 72. D 73. D 74. B 75. A 76. C 77. B 78. B 79. C 80. B

Mã đề: 304 

41. C 42. C 43. A 44. B 45. A 46. C 47. D 48. B 49. A 50. B
51. A 52. D 53. C 54. B 55. C 56. C 57. D 58. B 59. D 60. D
61. C 62. A 63. C 64. B 65. D 66. B 67. C 68. B 69. C 70. A
71. A 72. B 73. B 74. D 75. D 76. A 77. D 78. B 79. A 80. A

 Mã đề: 305 

41. C 42. A 43. B 44. C 45. B 46. A 47. D 48. D 49. B 50. D
51. A 52. D 53. A 54. C 55. D 56. A 57. D 58. D 59. A 60. D
61. A 62. D 63. C 64. B 65. B 66. B 67. D 68. A 69. B 70. D
71. A 72. B 73. D 74. A 75. B 76. B 77. B 78. B 79. A 80. A

Mã đề: 306 

41. D 42. D 43. C 44. A 45. A 46. B 47. D 48. A 49. C 50. B
51. A 52. B 53. B 54. D 55. C 56. C 57. A 58. C 59. C 60. C
61. A 62. C 63. A 64. D 65. A 66. D 67. C 68. A 69. D 70. D
71. C 72. D 73. A 74. C 75. A 76. C 77. D 78. C 79. D 80. D

Mã đề: 307  

41. B 42. D 43. A 44. D 45. D 46. B 47. A 48. B 49. C 50. B
51. B 52. A 53. D 54. A 55. B 56. C 57. C 58. B 59. A 60. D
61. D 62. C 63. A 64. C 65. C 66. C 67. A 68. A 69. D 70. A
71. B 72. C 73. D 74. D 75. C 76. A 77. D 78. C 79. C 80. D

 Mã đề: 308 

41. D 42. B 43. C 44. D 45. C 46. B 47. A 48. C 49. D 50. D
51. B 52. D 53. A 54. A 55. B 56. C 57. C 58. C 59. D 60. C
61. B 62. B 63. D 64. C 65. C 66. D 67. B 68. A 69. B 70. C
71. A 72. A 73. B 74. B 75. A 76. A 77. B 78. B 79. D 80. D

Mã đề: 309 

41. A 42. A 43. C 44. B 45. A 46. C 47. D 48. C 49. B 50. A
51. B 52. D 53. B 54. C 55. B 56. C 57. A 58. C 59. B 60. D
61. A 62. C 63. D 64. D 65. D 66. B 67. A 68. A 69. A 70. C
71. C 72. B 73. A 74. C 75. B 76. C 77. A 78. C 79. B 80. B

Mã đề: 310  

41. A 42. B 43. C 44. B 45. D 46. C 47. B 48. B 49. A 50. A
51. A 52. D 53. C 54. B 55. B 56. D 57. C 58. D 59. A 60. A
61. A 62. B 63. B 64. C 65. D 66. A 67. A 68. A 69. C 70. D
71. B 72. B 73. C 74. D 75. D 76. B 77. B 78. D 79. C 80. D

Mã đề: 311 

41. D 42. D 43. A 44. C 45. A 46. B 47. B 48. D 49. B 50. B
51. B 52. D 53. B 54. B 55. A 56. C 57. C 58. C 59. D 60. A
61. D 62. C 63. C 64. B 65. A 66. D 67. C 68. D 69. D 70. C
71. C 72. A 73. B 74. A 75. A 76. C 77. B 78. B 79. A 80. A

Mã đề: 312

41. A 42. B 43. D 44. D 45. D 46. A 47. A 48. A 49. B 50. A
51. C 52. B 53.  B 54. C 55. D 56. C 57. B 58. B 59. B 60. D
61. B 62. C 63. C 64. C 65. D 66. D 67. C 68. B 69. C 70. B
71. D 72. D 73. C 74. B 75. D 76. D 77. C 78. B 79. C 80.  D

Mã đề: 313 

41. D 42. C 43. D 44. A 45. C 46. D 47. D 48. C 49. D 50. D
51. A 52. B 53. C 54. D 55. C 56. B 57. D 58. C 59. C 60. B
61. A 62. A 63. B 64. B 65. A 66. C 67. D 68. C 69. A 70. D
71. B 72. A 73. B 74. A 75. A 76. A 77. B 78. B 79. D 80. D

Mã đề: 314

41. B 42. D 43. C 44. B 45. C 46. C 47. A 48. A 49. D 50. C
51. D 52. D 53. B 54. A 55. D 56. D 57. D 58. A 59. D 60. B
61. A 62. D 63. C 64. B 65. A 66. C 67. C 68. A 69. B 70. A
71. C 72. A 73. A 74. C 75. B 76. A 77. D 78. A 79. A 80. C

Mã đề: 315 

41. D 42. C 43. C 44. C 45. D 46. A 47. C 48. B 49. C 50. B
51. A 52. B 53. B 54. B 55. C 56. A 57. D 58. D 59. A 60. A
61. D 62. B 63. A 64. A 65. C 66. D 67. D 68. C 69. B 70. A
71. A 72. B 73. C 74. B 75. D 76. C 77. C 78. D 79. A 80. D

Mã đề: 316 

41. C 42. D 43. C 44. D 45. B 46. A 47. D 48. D 49. A 50. B
51. D 52. B 53. B 54. A 55. A 56. A 57. C 58. A 59. D 60. C
61. A 62. A 63. A 64. D 65. C 66. B 67. B 68. B 69. A 70. B
71. B 72. D 73. D 74. B 75. D 76. A 77. A 78. A 79. B 80. B

Mã đề: 317 

41. A 42. D 43. C 44. D 45. D 46. D 47. B 48. C 49. D 50. C
51. B 52. A 53. C 54. B 55. B 56. B 57. A 58. A 59. B 60. C
61. B 62. B 63. A 64. A 65. B 66. A 67. C 68. B 69. A 70. B
71. C 72. C 73. C 74. B 75. C 76. A 77. B 78. C 79. A 80. C

 Mã đề: 318 

41. C 42. C 43. B 44. D 45. B 46. A 47. A 48. A 49. B 50. A
51. C 52. D 53. D 54. A 55. C 56. C 57. A 58. A 59. A 60. B
61. A 62. B 63. A 64. B 65. D 66. C 67. B 68. A 69. C 70. B
71. D 72. D 73. B 74. D 75. B 76. C 77. B 78. C 79. D 80. D

Mã đề: 319 

41. B 42. A 43. B 44. D 45. D 46. A 47. A 48. D 49. A 50. C
51. B 52. D 53. D 54. D 55. A 56. C 57. D 58. D 59. A 60. C
61. A 62. B 63. C 64. C 65. B 66. C 67. C 68. C 69. D 70. A
71. D 72. C 73. B 74. C 75. C 76. C 77. B 78. B 79. A 80. A

Mã đề: 320  

41. D 42. D 43. C 44. A 45. B 46. D 47. D 48. D 49. B 50. B
51. A 52. A 53. C 54. A 55. B 56. B 57. B 58. A 59. C 60. B
61. D 62. C 63. C 64. A 65. B 66. D 67. A 68. C 69. B 70. B
71. B 72. C 73. D 74. C 75. C 76. C 77. C 78. D 79. B 80. D

 Mã đề: 321 

41. D 42. B 43. A 44. B 45.C 46. B 47. B 48. A 49. D 50. C
51. A 52. C 53. C 54. A 55. C 56. D 57. B 58. A 59. B 60. D
61.  D 62. A 63. A 64. C 65. D 66. B 67. D 68. A 69. D 70. C
71. B 72. D 73. C 74. D 75. C 76. B 77. C 78. A 79. B 80. B

Mã đề: 322  

41. B 42. A 43. C 44. D 45. D 46. B 47. D 48. A 49. A 50. B
51. B 52. C 53. D 54. A 55. A 56. C 57. A 58. A 59. C 60. D
61. C 62. D 63. D 64. C 65. A 66. A 67. D 68. C 69. A 70. A
71. C 72. C 73. A 74. A 75. D 76. B 77. D 78. A 79. D 80. C

Mã đề: 323  

41. D 42. A 43. D 44. A 45. B 46. A 47.  B 48. D 49. B 50.A
51. D 52. C 53. C 54. D 55. C 56. D 57. D 58. C 59. D 60. C
61. B 62. B 63. B 64. D 65. B 66. B 67.D 68.C 69. C 70. C
71. B 72.  D 73.  C 74. C 75. C 76.  D 77. B 78. B 79. D 80. D

Mã đề: 324 

41. A 42. B 43. B 44. A 45. A 46. B 47. A 48. C 49. C 50. C
51. B 52. B 53. C 54. D 55. A 56. D 57. D 58. A 59. D 60. C
61. D 62. A 63. B 64. C 65. B 66. D 67. B 68. B 69. B 70. D
71. C 72. D 73. A 74. D 75. C 76. C 77. C 78. A 79. C 80. D

Môn Lịch sử:

Mã đề: 301 

1. D 2. C 3. B 4. A 5. C 6. D 7. B 8. B 9. C 10. D
11. D 12. B 13. C 14. A 15. D 16. A 17. B 18. B 19. A 20. A
21. A 22. D 23. B 24. D 25. B 26. A 27. B 28. A 29. D 30. D
31. A 32. A 33. A 34. D 35. B 36. A 37. B 38. D 39. D 40. D

Mã đề: 302 

1. B 2. C 3. B 4. B 5. D 6. B 7. D 8. B 9. C 10. A
11. C 12. A 13. B 14. A 15. D 16. A 17. C 18. B 19. C 20. A
21. D 22. A 23. A 24. C 25. A 26. B 27. B 28. A 29. A 30. C
31. C 32. B 33. B 34. C 35. B 36. B 37. A 38. A 39. C 40. C

Mã đề: 303

1. A 2. B 3. D 4. A 5. C 6. B 7. D 8. B 9. D 10. C
11. D 12. D 13. C 14. C 15. A 16. D 17. B 18. D 19. D 20. D
21. B 22. C 23. B 24. B 25. B 26. C 27. C 28. D 29. B 30. D
31. B 32. C 33. C 34. B 35. C 36. D 37. B 38. C 39. D 40. B

Mã đề: 304 

1. A 2. B 3. C 4. A 5. B 6. C 7. B 8. C 9. D 10. D
11. D 12. B 13. D 14. D 15. A 16. D 17. A 18. B 19. A 20. D
21. A 22. A 23. D 24. A 25. A 26. A 27. D 28. B 29. B 30. A
31. B 32. A 33. A 34. D 35. D 36. B 37. A 38. D 39. B 40. B

 Mã đề: 305 

1. C 2. C 3. D 4. C 5. A 6. A 7. A 8. B 9. B 10. B
11. A 12. C 13. A 14. B 15. B 16. C 17.C 18. B 19. D 20. D
21. C 22. A 23. D 24. D 25. D 26. C 27. C 28. D 29. D 30. C
31. A 32. D 33. A 34. A 35. D 36. C 37. C 38. A 39.C 40. A

Mã đề: 306 

1. B 2. C 3. A 4. C 5. C 6. C 7. D 8. B 9. D 10. A
11. B 12. B 13. A 14. C 15. A 16. D 17. D 18. D 19. C 20. C
21. A 22. D 23. C 24. A 25. A 26. C 27. C 28. C 29. A 30. D
31. A 32. A 33. D 34. A 35. D 36. D 37. C 38. D 39. A 40. A

Mã đề: 307 

1. C 2. C 3. C 4. B 5. D 6. D 7. A 8. A 9. B 10. C
11. B 12. A 13. B 14. C 15. C 16. B 17. A 18. C 19. C 20. C
21. B 22. D 23. D 24. C 25. B 26. A 27. C 28. A 29. D 30. D
31. D 32. B 33. B 34. B 35. A 36. A 37. B 38. D 39. D 40. A

 Mã đề: 308

1. B 2. D 3. C 4. B 5. C 6. A 7. D 8. D 9. B 10. D
11. B 12. D 13. C 14. A 15. A 16. C 17. B 18. C 19. A 20. C
21. B 22. B 23. B 24. C 25. A 26. B 27. D 28. C 29. B 30. A
31. C 32. C 33. D 34. D 35. D 36. B 37. D 38. A 39. D 40. B

 Mã đề: 309 

1. B 2. A 3. C 4. A 5. A 6. B 7. B 8. A 9. D 10. D
11. C 12. D 13. D 14. D 15. B 16. B 17. D 18. A 19. D 20. C
21. A 22. D 23. A 24. B 25. C 26. B 27. D 28. D 29. C 30. C
31. D 32. D 33. B 34. C 35. A 36. D 37. A 38. A 39. C 40. C

Mã đề: 310 

1. A 2. C 3. D 4. D 5. A 6. A 7. C 8. C 9. B 10. D
11. C 12. C 13. D 14. C 15. C 16. B 17. B 18. B 19. A 20. B
21. D 22. B 23. C 24. B 25. A 26. B 27. B 28. A 29. A 30. B
31. A 32. A 33. B 34. C 35. B 36. C 37. B 38. C 39. C 40. A

 Mã đề: 311 

1. B 2. C 3. A 4. C 5. D 6.A 7. B 8. D 9. A 10. D
11. C 12. B 13. A 14. C 15. D 16. B 17. D 18. B 19. B 20. B
21. A 22. D 23. A 24. D 25. B 26. A 27. C 28. C 29. C 30. B
31. B 32. A 33. C 34. A 35. B 36. A 37. C 38. C 39. B 40. C

Mã đề: 312 

1. A 2. A 3. C 4. C 5. B 6. C 7. D 8. C 9. A 10. D
11. D 12. A 13. B 14. C 15. A 16. C 17. B 18. A 19. B 20. C
21. D 22. D 23. B 24. D 25. B 26. A 27. A 28. A 29. B 30. D
31. B 32. B 33. D 34. D 35. B 36. B 37. D 38. A 39. A 40. B

Mã đề: 313

1. D 2. A 3. D 4. C 5. D 6. D 7. C 8. A 9. C 10. D
11. C 12. A 13. D 14. B 15. C 16. B 17. A 18. D 19. C 20. C
21. B 22. D 23. B 24. D 25. A 26. A 27. B 28. B 29. D 30. A
31. B 32. C 33. C 34. A 35. B 36. C 37. A 38. D 39. B 40. A

Mã đề: 314 

1. B 2. A 3. B 4. B 5. A 6. B 7. C 8. C 9. D 10. B
11. A 12. C 13. B 14. A 15. D 16. B 17. C 18.C 19. D 20. A
21. C 22. D 23. A 24. A 25. A 26. D 27. D 28. C 29. C 30. A
31. B 32. D 33. B 34. B 35. D 36. C 37. A 38. D 39. A 40. D

Mã đề: 315 

1. B 2. D 3. D 4. D 5. B 6. C 7. B 8. B 9. A 10. D
11. D 12. D 13. C 14. A 15. C 16. A 17. D 18. B 19. D 20. C
21. C 22. B 23. D 24. C 25. B 26. A 27. D 28. B 29. C 30. A
31. D 32. C 33. A 34. B 35. C 36. B 37. C 38. B 39. C 40. C

Mã đề: 316 

1. B 2. C 3. B 4. C 5. B 6. A 7. A 8. A 9. A 10. A
11. C 12. B 13. A 14. C 15. D 16. C 17. A 18. A 19. A 20. C
21. D 22. D 23. A 24. B 25. D 26. A 27. D 28. D 29. C 30. D
31. D 32. C 33. B 34. B 35. D 36. C 37. C 38. B 39. C 40. D

Mã đề: 317 

1. B 2. A 3. D 4. A 5. A 6. D 7. A 8. C 9. D 10. C
11. C 12. D 13. A 14. A 15. B 16. B 17. D 18. D 19. B 20. B
21. C 22. D 23. C 24. C 25. B 26. C 27. B 28. C 29. A 30. A
31. D 32. C 33. C 34. D 35. A 36. B 37. A 38. C 39. C 40. D

Mã đề: 318

1. D 2. C 3. D 4. D 5. A 6. A 7. A 8. C 9. A 10. D
11. B 12. B 13. B 14. C 15. B 16. C 17. D 18. B 19. D 20. D
21. D 22. A 23. A 24. D 25. C 26. A 27. B 28. A 29. D 30. C
31. B 32. C 33. B 34. B 35. B 36. A 37. C 38. A 39. B 40. C

Mã đề: 319 

1. C 2. C 3. B 4. C 5. A 6. D 7. A 8. B 9. D 10. D
11. D 12. C 13. D 14. A 15. A 16. B 17. A 18. B 19. A 20. A
21. D 22. B 23. A 24. C 25. C 26. C 27. D 28. B 29. A 30. C
31. B 32. A 33. A 34. C 35. B 36. B 37. C 38. C 39. B 40. C

Mã đề: 320 

1. C 2. C 3. B 4. D 5. A 6. A 7. D 8. C 9. C 10. A
11. B 12. A 13. C 14. C 15. A 16. C 17. C 18. D 19. C 20. D
21. B 22. D 23. C 24. B 25. C 26. D 27. B 28. B 29. D 30.A
31. A 32. D 33. A 34. B 35. D 36. B 37. B 38. A 39. B 40. D

Mã đề: 321 

1. B 2. A 3. A 4. D 5. D 6. C 7. B 8. B 9. B 10. C
11. A 12. C 13. C 14. C 15. A 16. C 17. C 18.A 19. D 20. A
21. B 22. B 23. D 24. D 25. B 26. C 27. D 28. A 29. D 30. D
31. A 32. B 33. B 34. D 35. B 36. B 37. D 38. A 39. A 40. D

 Mã đề: 323 

1. A 2. D 3. B 4. D 5. A 6. C 7. D 8. D 9. C 10. B
11. C 12. C 13. D 14. A 15. D 16. A 17. C 18. B 19. B 20. D
21. C 22. B 23. C 24. B 25. D 26. D 27. A 28.A 29. B 30. D
31. A 32. B 33. C 34. B 35. C 36. A 37. C 38. A 39. B 40. C

Mã đề: 324 

1. A 2. D 3. A 4. C 5. C 6. A 7. A 8. C 9. D 10. C
11. C 12. D 13. B 14. A 15. B 16. A 17. B 18. B 19. B 20. D
21. A 22. C 23. D 24. D 25. C 26. D 27. B 28. B 29. D 30. C
31. A 32. D 33. C 34. B 35. B 36. A 37. D 38. A 39. C 40. C

 

Theo tuyensinh247

Năm 2020, Đại học FPT xét tuyển điểm học bạ vào các ngành học HOT, đón đầu xu hướng 4.0: Công nghệ thông tin (bao gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Trí tuệ nhân tạo; An toàn thông tin; IoT; Hệ thống Ô tô và điều khiển (dự kiến); Xử lý dịch vụ số (dự kiến); Thiết kế Mỹ thuật số); Quản trị kinh doanh (bao gồm các chuyên ngành: Digital Marketing; Kinh doanh quốc tế; Quản trị khách sạn; Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành; Quản trị truyền thông đa phương tiện); Ngôn Ngữ Anh; Ngôn Ngữ Nhật; Ngôn Ngữ Hàn Quốc.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC FPT 2020