Gợi ý đáp án đề thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên thi THPT 2020

Ngày thi cuối cùng kỳ thi THPT 2020, buổi sáng thí sinh thi tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên hoặc môn Khoa học Xã hội, chiều thi ngoại ngữ.

Năm nay, quy chế thi tốt nghiệp THPT có sự điều chỉnh, chỉ cho phép TS được đăng ký 1 trong 2 bài thi tổ hợp thay vì dự thi cả 2 bài để xét tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH, CĐ. Do vậy, trong sáng nay, thí sinh sẽ thi theo tổ hợp môn KHTN hay KHXH mà mình đã đăng ký.

Số thí sinh đăng ký tổ hợp khoa học tự nhiên trong kỳ thi THPT năm nay chỉ chiếm 32,9% 

Bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn thi thành phần vật lý, hoá học, sinh học. Đối với mỗi môn thi thành phần của hai bài thi tổ hợp, thí sinh làm bài trắc nghiệm trong thời gian 50 phút. Buổi chiều với môn thi ngoại ngữ thí sinh làm bài trong thời gian 60 phút.

Đáp án tham khảo các môn tổ hợp Khoa học tự nhiên tất cả các mã đề liên tục được cập nhật tại đây:

Môn Sinh:

Mã đề: 201

81.A 82.B 83.D 84.A 85.A 86.A 87.D 88.D 89.A 90.C
91.A 92.C 93.C 94.A 95.A 96.B 97.A 98.A 99.D 100.A
101.C 102.C 103.D 104.D 105.B 106.D 107.D 108.B 109.C 110.B
111.D 112.C 113.C 114.B 115.B 116.C 117.B 118.C 119.B 120.B

 Mã đề: 202

81.B 82.D 83.D 84.A 85.D 86.B 87.C 88.C 89.D 90.D
91.C 92.D 93.C 94.A 95.D 96.D 97.B 98.A 99.C 100.A
101.C 102.D 103.C 104.A 105.C 106.A 107.C 108.B 109.B 110.D
111.B 112.B 113.A 114.A 115.B 116.B 117.C 118.A 119.C 120.B

 Mã đề: 203 

81.A 82.B 83.D 84.A 85.C 86.C 87.D 88.C 89.B 90.D
91.C 92.B 93.C 94.B 95.D 96.C 97.D 98.C 99.C 100.B
101.C 102.A 103.C 104.B 105.B 106.A 107.D 108.B 109.C 110.B
111.D 112.D 113.B 114.A 115.B 116.D 117.D 118.B 119.D 120.B

Mã đề: 204 

81.B 82.D 83.C 84.A 85.B 86.A 87.A 88.D 89.C 90.D
91.B 92.B 93.C 94.D 95.B 96.A 97.A 98.C 99.D 100.D
101.D 102.B 103.C 104.C 105.B 106.A 107.D 108.C 109.C 110.D
111.B 112.A 113.A 114.B 115.C 116.B 117.C 118.B 119.B 120.B

 Mã đề: 205 

81.C 82.D 83.C 84.C 85.C 86.D 87.A 88.B 89.C 90.D
91.D 92.C 93.A 94.C 95.A 96.C 97.A 98.B 99.C 100.A
101.A 102.B 103.D 104.B 105.C 106.A 107.C 108.D 109.D 110.A
111.A 112.C 113.D 114.A 115.A 116.C 117.D 118.D 119.A 120.D

 Mã đề: 206 

81.B 82.A 83.A 84.B 85.A 86.D 87.D 88.B 89.C 90.A
91.A 92.D 93.D 94.D 95.C 96.A 97.B 98.A 99.A 100.D
101.C 102.C 103.D 104.C 105.C 106.C 107.D 108.D 109.A 110.B
111.B 112.C 113.C 114.C 115.A 116.A 117.B 118.A 119.B 120.B

 Mã đề: 207 

81.A 82.A 83.C 84.A 85.D 86.A 87.B 88.D 89.A 90.D
91.B 92.B 93.B 94.A 95.C 96.C 97.A 98.D 99.B 100.D
101.C 102.A 103.C 104.A 105.C 106.D 107.D 108.D 109.C 110.A
111.A 112.A 113.C 114.D 115.D 116.C 117.D 118.C 119.C 120.A

Mã đề: 208 

81.A 82.A 83.D 84.C 85.D 86.D 87.A 88.D 89.B 90.A
91.D 92.D 93.B 94.D 95.D 96.C 97.B 98.A 99.B 100.B
101.B 102.C 103.A 104.A 105.C 106.C 107.C 108.A 109.A 110.A
111.C 112.B 113.C 114.B 115.B 116.C 117.B 118.C 119.C 120.A

 Mã đề: 209

81.C 82.A 83.D 84.C 85.C 86.A 87.C 88.C 89.C 90.B
91.A 92.B 93.B 94.B 95.C 96.C 97.D 98.B 99.A 100.A
101.D 102.D 103.A 104.B 105.A 106.B 107.D 108.B 109.A 110.D
111.D 112.D 113.A 114.D 115.D 116.A 117.D 118.B 119.B 120.D

 Mã đề: 210

81.D 82.D 83.A 84.D 85.A 86.A 87.B 88.A 89.C 90.C
91.A 92.A 93.C 94.C 95.B 96.B 97.C 98.B 99.C 100.B
101.B 102.C 103.B 104.C 105.D 106.D 107.B 108.D 109.D 110.A
111.A 112.B 113.D 114.D 115.D 116.A 117.B 118.A 119.B 120.B

 Mã đề: 211 

81.A 82.D 83.B 84.C 85.B 86.A 87.B 88.D 89.D 90.B
91.D 92.D 93.C 94.C 95.C 96.B 97.C 98.B 99.A 100.A
101.B 102.C 103.B 104.D 105.B 106.A 107.B 108.D 109.D 110.A
111.A 112.C 113.C 114.C 115.A 116.B 117.A 118.D 119.A 120.A

Mã đề: 212 

81.B 82.B 83.A 84.D 85.B 86.D 87.D 88.A 89.C 90.C
91.A 92.C 93.C 94.C 95.B 96.D 97.C 98.C 99.B 100.C
101.A 102.A 103.B 104.D 105.B 106.D 107.C 108.C 109.B 110.A
111.C 112.D 113.C 114.C 115.D 116.A 117.A 118.D 119.A 120.A

Mã đề: 213 

81.B 82.C 83.A 84.A 85.A 86.B 87.C 88.A 89.C 90.C
91.D 92.B 93.D 94.C 95.D 96.D 97.B 98.A 99.B 100.A
101.C 102.B 103.C 104.D 105.C 106.D 107.C 108.A 109.B 110.B
111.D 112.A 113.A 114.C 115.D 116.D 117.C 118.B 119.A 120.D

 Mã đề: 214 

81.D 82.B 83.B 84.D 85.B 86.B 87.C 88.D 89.A 90.D
91.C 92.A 93.D 94.B 95.A 96.B 97.C 98.A 99.B 100.A
101.B 102.A 103.A 104.B 105.C 106.B 107.A 108.D 109.A 110.A
111.A 112.B 113.D 114.D 115.D 116.A 117.D 118.C 119.A 120.D

 Mã đề: 215 

81.B 82.C 83.C 84.C 85.A 86.C 87.A 88.D 89.A 90.D
91.A 92.A 93.A 94.D 95.D 96.B 97.D 98.D 99.D 100.C
101.C 102.B 103.C 104.B 105.C 106.A 107.B 108.D 109.C 110.B
111.D 112.B 113.B 114.D 115.A 116.B 117.B 118.B 119.D 120.B

 Mã đề: 216 

81.A 82.A 83.A 84.A 85.D 86.C 87.D 88.D 89.D 90.A
91.C 92.D 93.D 94.B 95.A 96.D 97.B 98.C 99.C 100.A
101.C 102.C 103.C 104.B 105.A 106.C 107.B 108.B 109.A 110.A
111.C 112.D 113.C 114.B 115.B 116.D 117.B 118.C 119.B 120.B

Mã đề: 217 

81.B 82.A 83.A 84.B 85.B 86.D 87.B 88.B 89.C 90.D
91.A 92.A 93.D 94.B 95.A 96.C 97.B 98.B 99.D 100.B
101.D 102.C 103.B 104.A 105.C 106.D 107.C 108.B 109.D 110.D
111.C 112.C 113.A 114.C 115.D 116.C 117.A 118.D 119.A 120.C

 Mã đề: 218 

81.A 82.D 83.B 84.B 85.C 86.D 87.C 88.D 89.B 90.B
91.C 92.A 93.A 94.D 95.C 96.B 97.B 98.B 99.C 100.A
101.A 102.B 103.C 104.A 105.A 106.A 107.B 108.C 109.C 110.B
111.C 112.C 113.B 114.C 115.B 116.B 117.A 118.A 119.B 120.B

 Mã đề: 219 

81.B 82.B 83.D 84.B 85.C 86.B 87.A 88.D 89.C 90.A
91.B 92.B 93.D 94.C 95.A 96.A 97.C 98.C 99.A 100.C
101.B 102.B 103.D 104.D 105.C 106.D 107.C 108.D 109.A 110.B
111.D 112.A 113.B 114.D 115.C 116.A 117.C 118.A 119.D 120.D

 Mã đề: 220 

81.A 82.D 83.B 84.A 85.B 86.C 87.C 88.B 89.D 90.D
91.C 92.B 93.B 94.A 95.A 96.C 97.B 98.A 99.B 100.B
101.D 102.A 103.D 104.D 105.A 106.C 107.A 108.C 109.B 110.C
111.A 112.D 113.D 114.B 115.C 116.A 117.D 118.A 119.D 120.A

Mã đề: 221 

81.C 82.B 83.B 84.D 85.A 86.A 87.C 88.A 89.B 90.C
91.B 92.A 93.A 94.D 95.C 96.D 97.A 98.B 99.B 100.C
101.A 102.D 103.C 104.B 105.D 106.C 107.D 108.B 109.A 110.C
111.B 112.A 113.A 114.B 115.C 116.A 117.C 118.B 119.C 120.C

 Mã đề: 222 

81.B 82.A 83.A 84.A 85.A 86.C 87.B 88.B 89.C 90.C
91.B 92.B 93.A 94.C 95.B 96.A 97.A 98.B 99.D 100.C
101.C 102.C 103.A 104.B 105.B 106.D 107.A 108.D 109.D 110.B
111.D 112.A 113.D 114.D 115.C 116.A 117.D 118.C 119.A 120.D

 Mã đề: 223 

81.D 82.C 83.A 84.D 85.C 86.B 87.A 88.C 89.C 90.B
91.C 92.D 93.B 94.B 95.A 96.C 97.B 98.B 99.C 100.B
101.A 102.D 103.C 104.C 105.B 106.C 107.C 108.A 109.A 110.D
111.D 112.C 113.D 114.A 115.D 116.A 117.D 118.D 119.A 120.A

 Mã đề: 224 

81.C 82.A 83.B 84.D 85.B 86.C 87.D 88.D 89.C 90.A
91.D 92.B 93.C 94.B 95.D 96.B 97.A 98.D 99.C 100.B
101.D 102.A 103.D 104.D 105.C 106.C 107.B 108.D 109.C 110.B
111.C 112.B 113.D 114.B 115.D 116.B 117.C 118.D 119.C 120.D

Môn Vật Lý:

Mã đề: 201 

1.C 2.B 3.D 4.A 5.C 6.A 7.C 8.D 9.C 10.A
11.B 12.A 13.B 14.D 15.B 16.A 17.A 18.A 19.D 20.A
21.D 22.D 23.B 24.D 25.A 26.A 27.B 28.A 29.D 30.B
31.D 32.D 33.D 34.B 35.B 36.A 37.D 38.D 39.A 40.B

 Mã đề: 202 

1.D 2.B 3.C 4.D 5.D 6.B 7.A 8.C 9.C 10.D
11.A 12.B 13.B 14.C 15.A 16.A 17.C 18.C 19.B 20.B
21.C 22.A 23.A 24.B 25.A 26.B 27.B 28.A 29.B 30.C
31.A 32.C 33.B 34.A 35.A 36.A 37.B 38.C 39.C 40.B

Mã đề: 203 

1.D 2.A 3.A 4.C 5.C 6.D 7.A 8.B 9.D 10.C
11.B 12.D 13.B 14.A 15.C 16.A 17.D 18.A 19.D 20.B
21.B 22.A 23.A 24.D 25.D 26.B 27.D 28.D 29.B 30.A
31.B 32.A 33.B 34.D 35.D 36.B 37.D 38.B 39.A 40.B

Mã đề: 204 

1.C 2.A 3.D 4.C 5.C 6.B 7.B 8.C 9.C 10.A
11.D 12.B 13.B 14.D 15.D 16.C 17.D 18.D 19.D 20.B
21.C 22.B 23.B 24.C 25.C 26.A 27.D 28.D 29.D 30. B
31.B 32.D 33.D 34.D 35.B 36.C 37.B 38.B 39.C 40.C

 Mã đề: 205 

1.C 2.C 3.C 4.C 5.B 6.A 7.A 8.D 9.C 10.D
11.A 12.B 13.C 14.B 15.B 16.B 17.C 18.D 19.B 20.C
21.A 22.C 23.B 24.D 25.C 26.A 27.D 28.A 29.A 30.C
31.C 32.B 33.D 34.D 35.B 36.B 37.B 38.A 39.D 40.C

Mã đề: 206 

1.B 2.D 3.D 4.A 5.C 6.D 7.D 8.C 9.B 10.C
11.D 12.A 13.B 14.D 15.C 16.C 17.D 18.B 19.B 20.A
21.C 22.C 23.C 24.A 25.A 26.C 27.C 28.D 29.A 30.C
31.A 32.C 33.D 34.A 35.D 36.A 37.D 38.C 39.A 40.A

Mã đề: 207 

1.D 2.B 3.A 4.C 5.A 6.A 7.C 8.A 9.C 10.C
11.D 12.A 13.D 14.C 15.C 16.D 17.A 18.C 19.D 20.D
21.A 22.A 23.C 24.A 25.C 26.D 27.D 28.B 29.A 30.C
31.D 32.A 33.A 34.B 35.D 36.C 37.B 38.B 39.D 40.D

Mã đề: 208 

1.D 2.A 3.B 4.C 5.B 6.B 7.B 8.B 9.C 10.B
11.C 12.D 13.D 14.D 15.A 16.C 17.C 18.D 19.D 20D
21.A 22.B 23.A 24.A 25.B 26.A 27.D 28.B 29.C 30.D
31.C 32.D 33.D 34.A 35.B 36.C 37.B 38.C 39.B 40.C

 Mã đề: 209

1.B 2.B 3.A 4.B 5.B 6.C 7.B 8.A 9.D 10.B
11.B 12.B 13.C 14.C 15.A 16.C 17.B 18.D 19.C 20.D
21.A 22.B 23.C 24.B 25.D 26.A 27.A 28.B 29.D 30.D
31.A 32.A 33.A 34.D 35.A 36.C 37.D 38.D 39.D 40.D

Mã đề: 210 

1.B 2.A 3.A 4.D 5.C 6.A 7.C 8.C 9.D 10.B
11.B 12.D 13.D 14.C 15.D 16.C 17.B 18.B 19.B 20.C
21.B 22.B 23.C 24.A 25.A 26.C 27.A 28.A 29.A 30.C
31.C 32.A 33.C 34.B 35.B 36.C 37.B 38.A 39.B 40.B

 Mã đề: 211 

1.D 2.D 3.B 4.C 5.D 6.B 7.A 8.B 9.C 10.D
11.D 12.B 13.C 14.D 15.C 16.B 17.D 18.D 19.A 20.A
21.B 22.A 23.B 24.D 25.D 26.A 27.B 28.C 29.A 30.C
31.A 32.D 33.A 34.C 35.C 36.A 37.C 38.C 39.D 40.A

Mã đề: 212 

1.B 2.A 3.A 4.C 5.C 6.D 7.A 8.A 9.C 10.C
11.B 12.C 13.C 14.C 15.B 16.A 17.B 18.D 19.A 20.A
21.B 22.C 23.B 24.B 25.B 26.A 27.C 28.D 29.A 30.B
31.D 32.C 33.D 34.D 35.D 36.B 37.A 38.C 39.B 40.B

Mã đề: 213 

1.D 2.B 3.B 4.C 5.C 6.A 7.C 8.A 9.D 10.C
11.B 12.A 13.C 14.B 15.B 16.A 17.D 18.B 19.B 20.D
21.A 22.A 23.D 24.B 25.D 26.C 27.D 28.B 29.C 30.C
31.D 32.D 33.C 34.B 35.D 36.D 37.C 38.C 39.C 40.D

Mã đề: 214 

1.C 2.A 3.D 4.C 5.D 6.A 7.A 8.D 9.C 10.D
11.B 12.A 13.A 14.B 15.D 16.A 17.C 18.A 19.C 20C
21.D 22.B 23.A 24.C 25.B 26.B 27.D 28.C 29.A 30.A
31.B 32.B 33.D 34.C 35.D 36.D 37.C 38.B 39.B 40.D

Mã đề: 215 

1.A 2.B 3.D 4.B 5.B 6.A 7.C 8.C 9.B 10.D
11.C 12.B 13.C 14.C 15.D 16.C 17.D 18.A 19.A 20.B
21.D 22.D 23.B 24.A 25.A 26.D 27.B 28.D 29.A 30.C
31.A 32.B 33.B 34.D 35.A 36.A 37.C 38.B 39.A 40.C

Mã đề: 216 

1.A 2.D 3.C 4.A 5.D 6.C 7.D 8.A 9.A 10.A
11.C 12.B 13.D 14.C 15.C 16.B 17.D 18.B 19.B 20.B
21.A 22.D 23.C 24.D 25.B 26.B 27.D 28.C 29.A 30.C
31.D 32.B 33.A 34.C 35.A 36.C 37.C 38.D 39.A 40.A

 Mã đề: 217 

1.B 2.B 3.C 4.A 5.B 6.A 7.B 8.C 9.C 10.B
11.C 12.D 13.B 14.C 15.D 16.C 17.B 18.C 19.D 20.A
21.D 22.B 23.D 24.C 25.D 26.D 27.A 28.D 29.C 30.D
31.A 32.B 33.A 34.B 35.C 36.A 37.C 38.D 39.B 40.A

Mã đề: 218 

1.A 2.D 3.A 4.B 5.B 6.D 7.D 8.C 9.D 10.D
11.D 12.D 13.C 14.C 15.B 16.A 17.C 18.D 19.B 20.B
21.D 22.A 23.B 24.A 25.B 26.A 27.C 28.C 29.B 30.A
31.C 32.A 33.B 34.A 35.A 36.C 37.C 38.B 39.C 40.B

Mã đề: 219 

1.B 2.A 3.C 4.B 5.A 6.C 7.C 8.B 9.B 10.B
11.D 12.B 13.A 14.B 15.A 16.C 17.D 18.B 19.D 20.D
21.A 22.C 23.C 24.A 25.D 26.D 27.A 28.D 29.C 30.C
31.A 32.D 33.C 34.C 35.D 36.A 37.C 38.D 39.D 40.C

 Mã đề: 220 

1.B 2.B 3.D 4.D 5.A 6.C 7.C 8.D 9.A 10.C
11.A 12.A 13.A 14.B 15.A 16.A 17.B 18.B 19.C 20.D
21.B 22.A 23.B 24.C 25.A 26.B 27.D 28.C 29.B 30.C
31.C 32.D 33.C 34.D 35.C 36.A 37.C 38.B 39C. 40.A

Mã đề: 221

1.A 2.C 3.B 4.A 5.D 6.A 7.D 8.C 9.B 10.C
11.A 12.D 13.B 14.B 15.C 16.A 17.D 18.A 19.A 20.C
21.D 22.B 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Mã đề: 222 

1.B 2.C 3.B 4.B 5.B 6.A 7.C 8.D 9.D 10.D
11.B 12.A 13.D 14.D 15.D 16.A 17.D 18.A 19.A 20.A
21.C 22.B 23.C 24.B 25.D 26.C 27.C 28.C 29.A 30.D
31.B 32.C 33.B 34.A 35.B 36.B 37.A 38.A 39.D 40.D

Mã đề: 223 

1.B 2.B 3.D 4.D 5.C 6.A 7.B 8.A 9.B 10.D
11.A 12.C 13.A 14.C 15.D 16.A 17.B 18.B 19.B 20D
21.A 22.C 23.A 24.D 25.D 26.C 27.A 28.B 29.D 30.C
31.D 32.B 33.C 34.D 35.D 36.A 37.A 38.D 39.C 40.D

Mã đề: 224 

1.A 2.B 3.D 4.C 5.A 6.D 7.D 8.B 9.A 10.A
11.A 12.B 13.C 14.B 15.A 16.B 17.D 18.D 19.D 20.C
21.B 22.A 23.D 24.C 25.A 26.C 27.C 28.B 29.C 30.B
31.C 32.B 33.C 34.D 35.A 36.C 37.D 38.A 39.C 40.D

Môn Hoá học:

Mã đề: 201 

41. C 42.D 43. B 44.A 45. B 46.D 47.C 48.D 49.C 50.D
51.D 52.B 53.A 54.A 55.C 56.B 57.B 58.A 59.A 60.B
61.A 62.B 63.B 64.D 65.A 66.B 67.D 68.D 69.D 70.A
71.A 72.D 73.A 74.B 75.D 76.A 77.D 78.B 79.D 80.A

Mã đề: 202 

41.A 42. D 43. B 44. A 45. A 46.C 47.B 48.C 49.D 50.B
51.A 52.D 53.A 54.B 55.C 56.D 57.D 58.B 59.C 60.A
61.B 62.B 63.B 64.A 65.A 66.A 67.B 68.B 69.D 70.A
71.A 72.D 73.A 74.B 75.D 76.A 77.D 78.D 79.A 80.A

Mã đề: 203 

41.D 42. C 43.D 44.D 45.B 46.C 47.A 48.D 49.C 50.B
51.B 52.B 53.C 54.A 55.D 56.B 57.A 58.C 59.B 60.A
61.C 62.D 63.D 64.A 65.A 66.C 67.A 68.A 69.D 70.A
71.C 72.A 73.C 74.A 75.B 76.C 77.C 78.A 79.D 80.A

Mã đề: 204 

41. B 42. A 43. D 44. B 45. B 46.C 47.C 48.A 49.A 50.C
51.D 52.B 53.B 54.C 55.D 56.C 57.D 58.B 59.D 60.D
61.A 62.A 63.B 64.B 65.C 66.A 67.C 68.D 69.A 70.B
71.B 72.D 73.C 74.A 75.A 76.B 77.B 78.B 79.D 80.C

Mã đề: 205 

41. A 42.D 43.C 44.C 45.D 46.D 47.A 48.D 49.C 50.C
51.B 52.C 53.D 54.A 55.D 56.A 57.C 58.B 59.A 60.B
61.A 62.C 63.D 64.C 65.D 66.D 67.D 68.A 69.D 70.A
71.A 72.C 73.C 74.A 75.A 76.C 77.A 78.D 79.D 80.D

 Mã đề: 206 

41.A 42.D 43.D 44.D 45.B 46.A 47.D 48.B 49.B 50.A
51.A 52.C 53.C 54.C 55.B 56.D 57.B 58.B 59.D 60.B
61.C 62.A 63.C 64.A 65.B 66.C 67.A 68.D 69.C 70.C
71.D 72.B 73.A 74.B 75.D 76.C 77.A 78.B 79.C 80.D

Mã đề: 207 

41. C 42. C 43. B 44. C 45. A 46.D 47.C 48.A 49.A 50.A
51.C 52.C 53.B 54.A 55.A 56.A 57.C 58.B 59.D 60.D
61.D 62.B 63.A 64.D 65.D 66.C 67.A 68.C 69.D 70.B
71.C 72.D 73.D 74.D 75.D 76.B 77.C 78.B 79.B 80.A

 Mã đề: 208 

41. D 42.D 43. A 44. B 45. C 46.A 47.C 48.B 49.C 50.C
51.D 52.D 53.B 54.B 55.C 56.B 57.C 58.B 59.A 60.B
61.D 62.A 63.A 64.B 65.A 66.A 67.A 68.C 69.D 70.C
71.D 72.A 73.C 74.A 75.C 76.A 77.C 78.B 79.B 80.B

Mã đề: 209 

41.D 42. C 43. C 44. A 45. C 46.A 47.D 48.A 49.C 50.D
51.D 52.A 53.B 54.B 55.B 56.A 57.D 58.D 59.B 60.D
61.D 62.D 63.C 64.C 65.B 66.B 67.A 68.B 69.B 70.C
71.B 72.C 73.B 74.C 75.A 76.B 77.C 78.B 79.C 80.C

Mã đề: 210

41. B 42. C 43. D 44. C 45. C 46.C 47.B 48.B 49.C 50.A
51.C 52.D 53.B 54.A 55.D 56.D 57.D 58.A 59.B 60.B
61.C 62.A 63.A 64.B 65.B 66.D 67.B 68.A 69.A 70.D
71.B 72.B 73.B 74.A 75.A 76.D 77.D 78.B 79.D 80.A

Mã đề: 211 

41. A 42. A 43. B 44. C 45. B 46.D 47.A 48.B 49.D 50.C
51.D 52.C 53.D 54.A 55.B 56.C 57.C 58.B 59.D 60.A
61.C 62.B 63.B 64.A 65.A 66.A 67.D 68.B 69.D 70.C
71.A 72.C 73.B 74.A 75.D 76.A 77.B 78.B 79.C 80.A

Mã đề: 212 

41. A 42. A 43. B 44. B 45. C 46.C 47.D 48.A 49.B 50.B
51.C 52.C 53.A 54.B 55.D 56.D 57.C 58.D 59.D 60.C
61.C 62.A 63.C 64.D 65.D 66.B 67.D 68.D 69.A 70.D
71.A 72.B 73.C 74.C 75.C 76.B 77.A 78.A 79.A 80.C

 Mã đề: 213 

41.D 42. D 43. C 44.B 45. C 46.C 47.A 48.C 49.A 50.A
51.D 52.C 53.A 54.A 55.B 56.A 57.B 58.C 59.B 60.B
61.B 62.D 63.B 64.C 65.D 66.A 67.D 68.D 69.C 70.C
71.C 72.C 73.D 74.B 75.D 76.B 77.B 78.A 79.B 80.A

Mã đề: 214 

41. D 42. A 43. C 44. B 45.A 46.B 47.D 48.A 49.A 50.A
51.C 52.B 53.B 54.B 55.D 56.D 57.C 58.D 59.B 60.D
61.C 62.C 63.C 64.B 65.A 66.D 67.B 68.C 69.A 70.D
71.D 72.A 73.C 74.A 75.A 76.A 77.B 78.D 79.A 80.C

Mã đề: 215 

41. B 42. D 43. A 44.C 45. D 46.C 47.B 48.D 49.D 50.D
51.A 52.C 53.D 54.C 55.D 56.A 57.A 58.A 59.C 60.A
61.B 62.B 63.C 64.B 65.D 66.B 67.C 68.C 69.C 70.B
71.D 72.D 73.D 74.B 75.C 76.C 77.B 78.A 79.A 80.B

Mã đề: 216 

41. A 42. A 43. A 44. D 45. D 46.C 47.C 48.D 49.B 50.B
51.D 52.A 53.D 54.B 55.C 56.A 57.A 58.B 59.D 60.A
61.D 62.A 63.A 64.B 65.C 66.C 67.C 68.D 69.A 70.B
71.D 72.C 73.A 74.B 75.B 76.B 77.B 78.D 79.C 80.D

Mã đề: 217 

41.A 42.C 43.C 44.D 45.B 46.B 47.D 48.D 49.C 50.D
51.A 52.B 53.A 54.B 55.B 56.B 57.A 58.B 59.B 60.D
61.D 62.D 63.A 64.A 65.D 66.D 67.D 68.C 69.C 70.A
71.A 72.D 73.C 74.C 75.A 76.D 77.D 78.D 79.A 80.A

Mã đề: 218

41.A 42.C 43.A 44.B 45.B 46.B 47.D 48.B 49.D 50.C
51.B 52.A 53.C 54.A 55.D 56.D 57.C 58.C 59.A 60.B
61.A 62.A 63.D 64.A 65.C 66.A 67.D 68.C 69.C 70.B
71.C 72.B 73.D 74.B 75.B 76.D 77.C 78.B 79.D 80.D

Mã đề: 219 

41. D 42. A 43.A 44.C 45.B 46.C 47.B 48.B 49.A 50.D
51.B 52.C 53.B 54.A 55.D 56.B 57.D 58.C 59.D 60.C
61.D 62.D 63.C 64.C 65.C 66.D 67.B 68.B 69.D 70.D
71.C 72.B 73.A 74.D 75.C 76.B 77.B 78.D 79.D 80.D

Mã đề: 220 

41. D 42.B 43. B 44. B 45.D 46.D 47.A 48.D 49.A 50.B
51.A 52.C 53.D 54.C 55.B 56.C 57.B 58.C 59.C 60.A
61.C 62.B 63.B 64.C 65.A 66.A 67.B 68.C 69.B 70.B
71.C 72.B 73.C 74.C 75.A 76.B 77.D 78.C 79.A 80.A

 Mã đề: 221 

41.B 42.D 43.D 44.B 45.C 46.C 47.D 48.C 49.A 50.D
51.C 52.A 53.D 54.A 55.C 56.C 57.A 58.B 59.D 60.A
61.C 62.A 63.B 64.A 65.B 66.D 67.B 68.A 69.D 70.B
71.B 72.B 73.D 74.D 75.D 76.D 77.A 78.B 79.B 80.A

Mã đề: 222 

41.B 42.C 43.C 44.D 45.C 46.A 47.C 48.D 49.C 50.B
51.B 52.B 53.C 54.C 55.B 56.D 57.B 58.D 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã đề: 223 

41. B 42. B 43. B 44. A 45. D 46.C 47.C 48.A 49.C 50.B
51.A 52.C 53.D 54.C 55.B 56.D 57.C 58.D 59.D 60.A
61.D 62.D 63.C 64.B 65.C 66.C 67.A 68.D 69.B 70.A
71.D 72.D 73.A 74.C 75.B 76.B 77.D 78.B 79.A 80.B

Mã đề: 224 

41. D 42. D 43. C 44. C 45. B 46.C 47.D 48.D 49.C 50.D
51.D 52.B 53.B 54.B 55.C 56.D 57.C 58.A 59.D 60.A
61.B 62.A 63.A 64.B 65.D 66.A 67.D 68.B 69.B 70.D
71.A 72.C 73.C 74.B 75.A 76.D 77.C 78.D 79.A 80.B

 

Theo tuyensinh247

Năm 2020, Đại học FPT xét tuyển điểm học bạ vào các ngành học HOT, đón đầu xu hướng 4.0: Công nghệ thông tin (bao gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Trí tuệ nhân tạo; An toàn thông tin; IoT; Hệ thống Ô tô và điều khiển (dự kiến); Xử lý dịch vụ số (dự kiến); Thiết kế Mỹ thuật số); Quản trị kinh doanh (bao gồm các chuyên ngành: Digital Marketing; Kinh doanh quốc tế; Quản trị khách sạn; Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành; Quản trị truyền thông đa phương tiện); Ngôn Ngữ Anh; Ngôn Ngữ Nhật; Ngôn Ngữ Hàn Quốc.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC FPT 2020