Gợi ý giải đề Toán thi THPT Quốc Gia 2018

16h ngày 25/6, hơn 900.000 thí sinh kết thúc thi trắc nghiệm môn Toán, sau 90 phút làm bài.

Đáp án tham khảo môn Toán

Mã đề: 103

1.C 2.B 3.A 4.A 5.D 6.D 7.D 8.A 9.B 10.D
11.B 12.C 13.B 14.B 15.C 16.D 17.A 18.C 19.C 20.C
21.B 22.A 23.B 24.B 25.A 26.C 27. 28.D 29.A 30.
31.A 32.D 33.D 34.C 35.C 36. 37. 38. 39. 40.
41.B 42.C 43.C 44. 45. 46.B 47. 48.C 49.A 50.

Mã đề: 104

1.C 2.C 3.D 4.D 5.A 6.B 7.B 8.A 9.D 10.B
11.A 12.C 13.A 14.C 15.B 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Mã đề: 105

1.C D 3.D 4.A 5.D 6.A 7.D 8.B 9.D 10.A
11.D 12.A 13.D 14.D 15.D 16.B 17.A 18.B 19. 20.C
21.B 22.A 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Mã đề: 107

1.C 2.B 3.D 4.D 5.B 6.A 7.B 8.D 9.C 10.C
11.D 12.A 13.B 14.A 15.A 16.D 17.D 18.C 19.C 20.D
21.C 22.A 23.C 24.C 25.A 26.D 27.B 28.D 29.A 30.D
31.C 32.B 33.C 34.B 35.A 36.A 37.D 38.D 39.A 40.B
41. 42.A 43. 44.C 45.B 46. 47.A 48.D 49.A 50.

Mã đề: 109

1.A 2.A 3.C 4.D 5.C 6.D 7.C 8.C 9.A 10.B
11.B 12.B 13.D 14.B 15.B 16.B 17.C 18.D 19.D 20.B
21.C 22.D 23.A 24.D 25.C 26.D 27.B 28.C 29.D 30.B
31.D 32.A 33.C 34.C 35.B 36.A 37.A 38. 39.A 40.D
41.B 42.D 43. 44. 45. 46.B 47.A 48.D 49. 50.A

Mã đề: 110

1.A 2.B 3.A 4.B 5.B 6.D 7.C 8.D 9.B 10.A
11. 12.A 13.A 14.C 15.C 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36.C 37.B 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44.C 45. 46.C 47.B 48.C 49.D 50.D

Mã đề: 111

1.D 2.D 3.D 4.C 5.B 6.A 7.B 8.D 9.A 10.B
11.A 12.C 13.D 14.C 15.A 16.C 17.A 18.D 19.C 20.C
21.D 22.B 23.A 24.A 25.D 26.A 27. 28. 29. 30.
31.A 32.D 33.D 34.B 35.B 36.B 37.C 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Mã đề: 117

1.D 2.C 3.B 4.D 5.D 6.D 7.D 8.A 9.C 10.B
11.D 12.D 13.C 14.C 15.A 16.C 17.D 18.D 19.B 20.A
21.B 22.C 23.A 24.B 25.D 26.C 27.A 28.A 29.A 30.B
31.B 32.C 33.A 34.B 35.D 36.C 37.A 38.A 39.A 40.B
41.C 42.A 43.B 44.A 45.A 46.C 47.C 48.C 49.D 50.D

Mã đề: 120

 1. D  2. C  3. D 4. C 5. C 6. D 7. B 8. A
9. A 10. D 11. B 12. A 13. D 14. D 15. B 16. D
17. B 18. C 19. D 20. C 21. A 22. C 23. C 24. C
25. A 26. A 27. A 28. C 29. B 30. D 31. C 32. D
33. D 34. A 35. C 36. B 37. 38. C 39. 40. A
41. 42. 43. D 44. C 45. D 46. B 47.C 48.
49. 50. A

Mã đề 121

1.D 2.A 3.D 4.D 5.C 6.D 7.A 8.D 9.C 10.A
11.C 12.D 13.B 14.C 15.B 16.D 17.B 18.D 19.C 20.A
21.A 22.C 23.B 24.B 25.A 26.B 27.A 28.A 29.A 30.A
31.B 32.C 33.A 34.D 35.C 36.B 37.B 38.B 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Liên tục cập nhật…

Theo Vietnamnet.vn