Sinh viên Đại học FPT tham gia một học kỳ tiếng Anh Summit 2 ở nước ngoài