Chị Phạm Tuyết Hạnh Hà – trưởng phòng CTSV chia sẻ niềm vui với sinh viên Đỗ Xuân Việt và sinh vien Trần Nho Hoài Bắc