Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh thi THPT 2020

14h30 chiều ngày 10/8, các sĩ tử sẽ bắt đầu làm bài thi môn Tiếng Anh.

Thời gian làm bài môn tiếng Anh là 60 phút, thí sinh phải hoàn thành 50 câu hỏi ở nhiều dạng khác nhau theo mức độ từ dễ đến khó. Đề thi sẽ đánh giá tổng quan khả năng tiếng Anh của thí sinh qua các phần bao gồm ngữ âm, ngữ pháp – từ vựng, chức năng giao tiếp – ngôn ngữ, kỹ năng đọc và kỹ năng viết.

Môn thi Tiếng Anh được nhiều thí sinh lựa chọn trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020.

Đại học FPT sẽ cập nhật nhanh nhất đáp án tất cả các mã đề môn thi Tiếng Anh, các phụ huynh và thí sinh theo dõi dưới đây:

Mã đề: 401

1. D 2. A 3. B 4. D 5. B 6. A 7. A 8. C 9. A 10. B
11. A 12. B 13. D 14. B 15. B 16. D 17. D 18. C 19. D 20. B
21. B 22. C 23. B 24. A 25. C 26. D 27. D 28. C 29. B 30. A
31. A 32.  D 33. A 34.  B 35. A 36. D 37. B 38. B 39. D 40. D
41. A 42. B 43. D 44. A 45. C 46. D 47. A 48. A 49. D 50. A

Mã đề: 402 

1. C 2. C 3. C 4. D 5. C 6. C 7. D 8. C 9. B 10. A
11. D 12. C 13. C 14. D 15. C 16. A 17. D 18. A 19. A 20. C
21. B 22. B 23. B 24. A 25. B 26. B 27. C 28. A 29. A 30. A
31. D 32. D 33. B 34. D 35. A 36. B 37. D 38. C 39. B 40. B
41. B 42. A 43. A 44. C 45. B 46. D 47. B 48. D 49. A 50. B

Mã đề: 403 

1. A 2. C 3. D 4. B 5. D 6. B 7. C 8. D 9. C 10. D
11. A 12. B 13. D 14. B 15. A 16. D 17. A 18. A 19. B 20. A
21. D 22. C 23. C 24. D 25. A 26. D 27. D 28. A 29. A 30. B
31. D 32. C 33. A 34.  C 35. B 36. A 37. B 38. C 39.  B 40. C
41. A 42. B 43. C 44. B 45. B 46. A 47. A 48. D 49. B 50.  B

Mã đề: 404 

1. B 2. C 3. A 4. D 5. D 6. B 7. D 8. C 9. A 10. A
11. C 12. A 13. C 14. C 15. B 16. A 17. D 18. C 19. A 20. C
21. A 22. B 23. A 24. D 25. B 26. B 27. C 28. B 29. B 30. D
31. B 32.  B 33. C 34.  C 35. A 36. D 37. C 38. D 39. A 40. B
41. D 42. C 43. B 44. B 45. D 46. A 47. A 48. B 49. A 50.  D

Mã đề: 405 

1. C 2. B 3. A 4. C 5. D 6. B 7. C 8. A 9. D 10. C
11. A 12. A 13. A 14. B 15. B 16. C 17. C 18. D 19. A 20. C
21. D 22. C 23. D 24. A 25. B 26. C 27. A 28. A 29. B 30. B
31. C 32.  C 33. B 34. C 35. B 36. A 37. A 38. D 39. C 40. D
41. D 42. C 43. D 44. D 45. C 46. D 47. D 48. A 49. A 50.  D

 Mã đề: 406 

1. B 2. C 3. D 4. A 5. B 6. D 7. C 8. D 9. A 10. B
11. D 12. B 13. C 14. B 15. A 16. C 17. A 18. A 19. D 20. C
21. C 22. D 23. A 24. A 25. D 26. C 27. A 28. A 29. D 30. A
31. D 32.  C 33. C 34.  D 35. D 36. D 37. A 38. D 39.  D 40. A
41. C 42. C 43. A 44. D 45. B 46. A 47. A 48. C 49. C 50.  A

Mã đề: 407  

1. D 2. D 3. C 4. D 5. B 6. D 7. A 8. C 9. B 10. C
11. D 12. A 13. C 14. B 15. B 16. B 17. A 18. B 19. A 20. B
21. A 22. D 23. C 24. D 25. B 26. D 27. A 28. C 29. A 30. D
31. C 32.  B 33. A 34.  C 35. D 36. B 37. B 38. A 39. C 40. B
41. D 42. B 43. D 44. A 45. A 46. D 47. C 48. C 49. A 50.  A

 Mã đề: 408 

1. A 2. A 3. B 4. C 5. D 6. B 7. B 8. B 9. A 10. D
11. D 12. D 13. B 14. D 15. B 16. B 17. B 18. A 19. A 20. B
21. C 22. B 23. A 24. A 25. A 26. C 27. C 28. B 29. B 30. C
31. A 32.  C 33. C 34.  B 35. A 36. C 37. A 38. C 39. A 40. C
41. C 42. C 43. A 44. B 45. C 46. C 47. B 48. C 49. C 50. A

 Mã đề: 409 

1. A 2. A 3. B 4. A 5. D 6. C 7. C 8. D 9. A 10. A
11. D 12. A 13. C 14. A 15. B 16. C 17. B 18. C 19. A 20. D
21. A 22. A 23. D 24. D 25. C 26. D 27. B 28. D 29. B 30. D
31. C 32.  A 33. D 34.  B 35. B 36. C 37. C 38. B 39. D 40. D
41. D 42. B 43. B 44. D 45. B 46. C 47. B 48. D 49. A 50. C

 Mã đề: 410 

1. C 2. C 3. D 4. C 5. C 6. D 7. A 8. A 9. A 10. C
11. D 12. C 13. A 14. D 15. D 16. A 17. C 18. A 19. D 20. C
21. B 22. D 23. D 24. B 25. B 26. D 27. A 28. B 29. A 30. B
31. C 32. D 33. D 34. C 35. A 36. C 37. C 38. D 39.  B 40. A
41. D 42. A 43. A 44. B 45. A 46. D 47. A 48. D 49. D 50.  B

Mã đề: 411 

1. B 2. B 3. B 4. D 5. A 6. A 7. C 8. B 9. D 10. A
11. B 12. D 13. B 14. A 15. A 16. C 17. A 18. D 19. C 20. D
21. D 22. D 23. A 24. B 25. B 26. A 27. B 28. A 29. A 30. C
31. C 32.  D 33. C 34.  B 35. D 36. D 37. B 38. B 39.  B 40. C
41. B 42. D 43. C 44. B 45. B 46. A 47. D 48. A 49. C 50.  C

Mã đề: 412

1. A 2. C 3. D 4. C 5. C 6. D 7. A 8. A 9. C 10. A
11. D 12. B 13. A 14. A 15. C 16. A 17. B 18. B 19. D 20. D
21. A 22. B 23. A 24. D 25. B 26. A 27. C 28. C 29. A 30. D
31. C 32.  A 33. A 34. B 35. C 36. B 37. D 38. B 39.  B 40. C
41. D 42. A 43. B 44. D 45. C 46. B 47. D 48. A 49. D 50. C

Mã đề: 413

1. D 2. C 3. D 4. C 5. D 6. B 7. A 8. A 9. D 10. B
11. D 12. D 13. C 14. A 15. A 16. A 17. C 18. D 19. C 20. A
21.B 22. B 23. B 24. D 25. A 26. C 27. C 28. B 29. C 30. B
31. C 32.  C 33. D 34.  B 35. D 36. B 37. B 38. A 39.  A 40. B
41. A 42. B 43. A 44. A 45. D 46. D 47. A 48. D 49. B 50.  B

Mã đề: 414 

1. D 2. B 3. B 4. A 5. C 6. D 7. A 8. D 9. A 10. D
11. D 12. C 13. C 14. A 15. A 16. B 17. C 18. D 19. C 20. C
21. D 22. A 23. C 24. A 25. C 26. A 27. A 28. D 29. C 30. A
31. B 32.  D 33. A 34.  A 35. C 36. D 37. C 38. C 39. A 40. A
41. D 42. A 43. C 44. D 45. D 46. D 47. C 48. C 49. D 50.  C

 Mã đề: 415 

1. D 2. A 3. A 4. A 5. D 6. D 7. D 8. A 9. B 10. B
11. B 12. A 13. A 14. A 15. D 16. C 17. C 18. B 19. C 20. D
21. A 22. D 23. C 24. D 25. A 26. D 27. B 28. C 29. C 30. D
31. C 32.  B 33. A 34. C 35. B 36. B 37. C 38. C 39. A 40. D
41. B 42. C 43. C 44. B 45. A 46. C 47. D 48. A 49. B 50.  B

Mã đề: 416 

1. C 2. A 3. D 4. B 5. C 6. A 7. C 8. C 9. A 10. D
11. B 12. A 13. A 14. C 15. C 16. A 17. B 18. D 19. B 20. C
21. D 22. A 23. C 24. A 25. A 26. A 27. B 28. B 29. A 30. D
31. C 32.  B 33. D 34.  C 35. D 36. C 37. B 38. B 39. D 40. C
41. D 42. B 43. B 44. D 45. D 46. C 47. B 48. A 49. B 50.  B

Mã đề: 417

1. C 2. D 3. A 4. D 5. C 6. B 7. D 8. D 9. A 10. A
11. C 12. C 13. B 14. D 15. A 16. B 17. A 18. D 19. B 20. A
21. B 22. D 23. A 24. D 25. B 26. C 27. A 28. D 29. B 30. A
31. B 32. C 33. B 34. D 35. D 36. C 37. C 38. B 39.  C 40. D
41. A 42. D 43. B 44. C 45. B 46. D 47. C 48. B 49. D 50. A

Mã đề: 418 

1. B 2. A 3. B 4. B 5. A 6. C 7. B 8. C 9. B 10. C
11. B 12. A 13. A 14. D 15. A 16. C 17. A 18. C 19. B 20. D
21. B 22. B 23. B 24. C 25. C 26. A 27. D 28. B 29. C 30. D
31. B 32. D 33. C 34.  D 35. D 36. C 37. D 38. D 39. B 40. C
41. A 42. D 43. C 44. A 45. C 46. B 47. C 48. A 49. C 50.  D

 Mã đề: 419 

1. D 2. A 3. A 4. B 5. C 6. C 7. D 8. C 9. A 10. B
11. A 12. A 13. D 14. A 15. C 16. D 17. D 18. B 19. A 20. B
21. C 22. C 23. B 24. D 25. D 26. D 27. B 28. B 29. D 30. C
31. C 32.  C 33. D 34.  A 35. D 36. C 37. A 38. A 39. B 40. B
41. C 42. C 43. B 44. C 45. B 46. B 47. B 48. A 49. D 50.  A

 Mã đề: 420 

1. B 2. D 3. D 4. C 5. B 6. A 7. D 8. D 9. C 10. C
11. D 12. C 13. D 14. D 15. C 16. D 17. A 18. A 19. C 20. A
21. D 22. A 23. B 24. D 25. D 26. C 27. D 28. A 29. D 30. A
31. B 32. A 33. B 34.  A 35. B 36. B 37. C 38. B 39. C 40. A
41. B 42. C 43. C 44. C 45. A 46. B 47. B 48. B 49. C 50.  C

 Mã đề: 421 

1. B 2. C 3. D 4. B 5. B 6. B 7. D 8. A 9. C 10. B
11. D 12. B 13. A 14. B 15. A 16. B 17. C 18. D 19. B 20. C
21. B 22. A 23. B 24. B 25. C 26. B 27. C 28. C 29. D 30. B
31. C 32.  C 33. D 34.  B 35. B 36. D 37. C 38. C 39. D 40. D
41. B 42. C 43. D 44. D 45. D 46. A 47. A 48. C 49. C 50.  D

 Mã đề: 422 

1. C 2. B 3. B 4. A 5. C 6. A 7. A 8. D 9. D 10. A
11. A 12. C 13. C 14. A 15. D 16. C 17. B 18. A 19. C 20. C
21. A 22. C 23. B 24. B 25. B 26. A 27. B 28. D 29. B 30. A
31. D 32.  C 33. D 34. B 35. B 36. A 37. C 38. C 39.  B 40. A
41. C 42. C 43. B 44. A 45. A 46. B 47. C 48. C 49. A 50. B

 Mã đề: 423 

1. B 2. D 3. A 4. D 5. C 6. C 7. A 8. C 9. C 10. A
11. D 12. D 13. C 14. B 15. B 16. A 17. B 18. A 19. A 20. A
21. C 22. D 23. B 24. B 25. A 26. C 27. A 28. B 29. C 30. A
31. A 32.  C 33. D 34.  A 35. A 36. D 37. C 38. D 39.  D 40. C
41. D 42. B 43. B 44. C 45. C 46. B 47. C 48. C 49. D 50. D

Mã đề: 424 

1. D 2. B 3. C 4. B 5. B 6. A 7. C 8. B 9. A 10. C
11. C 12. D 13. B 14. A 15. A 16. A 17. B 18. B 19. A 20. D
21. C 22. B 23. B 24. B 25. D 26. B 27. A 28. C 29. C 30. B
31. A 32.  B 33. A 34. D 35. C 36. A 37. D 38. A 39. D 40. D
41. A 42. D 43. C 44. D 45. D 46. B 47. C 48. A 49. D 50.  C

 

Theo Kenhtuyensinh247