Hướng dẫn chi tiết đăng ký nguyện vọng đại học trực tuyến 2022

Phụ huynh, học sinh theo dõi hướng dẫn đăng ký nguyện vọng đại học trực tuyến 2022 theo hệ thống của Bộ GDĐT mới nhất.