Quy trình phúc khảo bài thi Trung học phổ thông Quốc gia 2019

Thí sinh đăng ký dự thi ở đâu, nộp đơn phúc khảo ở đó; thời gian nộp đơn phúc khảo bài thi trong 10 ngày, kể từ ngày công bố điểm thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quy định sau khi chấm xong, các hội đồng thi gửi kết quả về Bộ, chậm nhất ngày 13/7. Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thành việc đối sánh kết quả thi, chậm nhất ngày 13/7.

Hội đồng thi, công bố điểm thi, thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 14/7.

Chậm nhất đến ngày 16/7, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành, cập nhật danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông vào hệ thống quản lý thi, dự kiến công bố kết quả xét sơ bộ chậm nhất ngày 18/7.

Sau khi có kết quả thi, Chủ tịch hội đồng thi chỉ đạo ban Thư ký hội đồng thi, in giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh (theo mẫu thống nhất do Bộ quy định); ký tên, đóng dấu và gửi cho các trường phổ thông, nơi thí sinh đăng ký dự thi.

Mỗi thí sinh được cấp 1 giấy chứng nhận kết quả thi với mã số xác định duy nhất.

Những thí sinh có thắc mắc về điểm thi có thể làm đơn phúc khảo bài thi. Mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi.

Thí sinh đăng ký dự thi ở đâu, nộp đơn phúc khảo ở đó; thời gian nộp đơn phúc khảo bài thi trong 10 ngày, kể từ ngày công bố điểm thi.

Nơi thí sinh đăng ký dự thi có trách nhiệm chuyển đơn phúc khảo của thí sinh đến hội đồng thi.

Hội đồng thi phải công bố, gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo.

Kết quả chấm phúc khảo bài thi tự luận do ban Thư ký hội đồng thi xử lý như sau:

Nếu kết quả chấm của 2 cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo và giao bài thi cho 2 cán bộ chấm phúc khảo ký xác nhận.

Nếu kết quả chấm của 2 cán bộ chấm phúc khảo có sự chênh lệch, rút bài thi giao cho Trưởng ban Phúc khảo bài thi tự luận, tổ chức cho cán bộ chấm thi thứ 3, chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác.

Nếu kết quả chấm của 2 trong 3 cán bộ chấm phúc khảo giống nhau, lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo.

Nếu kết quả chấm của cả 3 cán bộ chấm phúc khảo lệch nhau, Trưởng ban Phúc khảo bài thi tự luận lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm tròn đến 2 chữ số thập phân, làm điểm phúc khảo, ký tên xác nhận.

Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm.

Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên, tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản đính kèm).

Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực, xử lý theo quy định.

Đối với bài thi trắc nghiệm, điểm chấm lại của ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm là điểm thi bài thi trắc nghiệm chính thức của thí sinh trong kỳ thi.

Theo GiaoducVietNam