Học phí phải nộp:

1. Học phí Tiếng Anh:11.300.000 VNĐ

2. Học phí Chuyên ngành: 27.300.000 VNĐ

Tất cả sinh viên các lớp tiếng Anh cần nộp học phí đúng thời gian quy định, không chờ kết quả tiếng Anh thi lại trong kỳ. Những trường hợp phải học lại, số tiến học phí nộp vượt  (so với học phí học lại) sẽ được chuyển sang kỳ học phí sau.

Phụ huynh và sinh viên đóng học phí qua tài khoản của nhà trường.

Theo qui định sinh viên cần hoàn thành việc nộp học phí cho kỳ học tiếp theo trước học kỳ mới.

Trường hợp sinh viên  không thể thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng hạn cần có Đơn đề nghị đóng học phí muộn (theo mẫu). Đơn đề nghị đóng học phí muộn cần nộp đúng hạn.

Sau thời hạn, sinh viên không có đơn gia hạn học phí; không nộp học phí được xem như tự nguyện thôi học

Sinh viên đã thôi học tự nguyện có nguyện vọng tiếp tục học phải làm thủ tục nhập học lại (Đơn xin nhập học lại + Phí nhập học lại: 2.300.000 (theo QĐ hiện hành).