Câu hỏi thi thử cho Kỹ thuật phần mềm

Kỳ thi có 3 nội dung:

Tư duy Toán, Tư duy logic và viết Luận được chia làm 4 phần nhỏ. Phần 1, 2 và 3 là trắc nghiệm Toán và Tư duy logic, bao gồm 90 câu, mỗi câu đúng được 1 điểm, câu sai không bị trừ điểm.Thời gian dành cho 3 phần này là 120 phút.Phần 4 dưới dạng viết luận bằng tiếng Việt trong vòng 60 phút theo yêu cầu cho trước.

Phần 1: Kỹ năng tính toán, 20 câu

Phần 2: Kỹ năng phân tích, xử lý tính đầy đủ của thông tin để giải quyết bài toán, 25 câu

Phần 3: Lập luận logic, 45 câu

Phần 4: Viết luận bằng tiếng Việt (60 phút)

Hướng dẫn làm bài

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để làm bài thi.