Câu hỏi thi thử cho Digital Marketing

Bài thi gồm 90 câu hỏi trắc nghiệm với các lựa chọn khác nhau.

PHẦN I: Đánh giá năng lực tư duy logic, phần này gồm 3 nội dung trắc nghiệm:

Phần 1.1: Gồm 20 câu (từ câu 1 đến câu 20) là các câu hỏi kiểm tra kỹ năng tính toán

Phần 1.2: Gồm 25 câu (từ câu 21 đến câu 45). Mỗi câu hỏi sẽ có 2 dữ kiện đi kèm (1) và (2). Có 5 phương án trả lời cho trước chung cho tất cả các câu như sau:

  • A) Chỉ dùng dữ kiện (1) là đủ để có thể trả lời câu hỏi, nhưng chỉ dùng dữ kiện (2) thì không đủ.
  • B) Chỉ dùng dữ kiện (2) là đủ để có thể trả lời câu hỏi, nhưng chỉ dùng dữ kiện (1) thì không đủ.
  • C) Phải dùng cả 2 dữ kiện (1) và (2) mới trả lời được câu hỏi, tách riêng từng dữ kiện sẽ không trả lời được.
  • D) Chỉ cần dùng một dữ kiện bất kỳ trong 2 dữ kiện đã cho cũng đủ để trả lời được câu hỏi.
  • E) Dùng cả 2 dữ kiện đã cho cũng không thể trả lời được câu hỏi.

Nhiệm vụ của thí sinh là tìm ra phương án đúng cho mỗi câu hỏi.

Phần 1.3 gồm 15 câu (từ câu 46 đến câu 60).

PHẦN II: Đánh giá chỉ số thông minh và kiến thức kinh tế xã hội, gồm 30 câu (từ câu 61 đến câu 90)

Hướng dẫn làm bài

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để làm bài thi.