Đề thi và đáp án gợi ý 24 mã đề môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1

Chiều 8.7, thí sinh tiến hành làm bài thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1. Đề thi bao gồm 50 câu trắc nghiệm, với tổng thời gian làm bài là 60 phút. 

Đáp án 24 mã đề môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2021 để thí sinh, phụ huynh tham khảo:

Mã đề: 401

1. A 2. C 3. A 4. A 5. B 6. B 7. A 8. A 9. D 10. B
11. B 12. A 13. A 14. C 15. D 16. C 17. B 18. D 19. B 20. C
21. C 22. D 23. A 24. C 25. A 26. D 27. D 28. D 29. C 30. A
31. C 32. B 33. C 34. D 35. A 36. A 37. B 38. B 39. B 40.D
41.B 42. D 43. B 44. B 45. D 46. D 47. B 48. D 49. C 50. A

Mã đề: 402

1. A 2. C 3. D 4. B 5. D 6. D 7. C 8. A 9. C 10. C
11. A 12. B 13. A 14. D 15. B 16. D 17. D 18. D 19. A 20. B
21. A 22. B 23. A 24. B 25. B 26. D 27. A 28. B 29. D 30. A
31. D 32. D 33. D 34. A 35. A 36. A 37. B 38. A 39. B 40. D
41. A 42. B 43. B 44. D 45. C 46. B 47. B 48. A 49. A 50. D

Mã đề: 403

1. B 2. C 3. B 4. B 5. A 6. D 7. D 8. A 9. B 10. D
11. A 12. D 13. C 14. D 15. B 16. B 17. C 18. C 19. B 20. D
21. A 22. A 23. A 24. B 25. C 26. B 27. A 28. D 29. A 30. B
31. C 32. D 33. B 34. A 35. C 36. C 37. D 38.  C 39. D 40. D
41.  C 42. D 43. C 44. B 45. B 46. D 47. A 48.  C 49. D 50. B

Mã đề: 404

1. D 2. A 3. B 4. C 5. D 6. C 7. B 8. B 9. C 10. D
11. B 12. C 13. C 14. B 15. D 16.D 17. A 18. B 19. C 20. B
21. B 22. A 23. C 24. C 25. B 26. A 27. C 28. A 29. C 30. B
31. A 32. C 33. A 34. B 35. B 36. B 37. C 38.  A 39. A 40. C
41. A 42. C 43. A 44. C 45. C 46. A 47. B 48.  B 49. A 50. A

Mã đề: 405

1. D 2.  C 3. B 4. C 5. B 6. B 7. C 8.  D 9. B 10. C
11. D 12. C 13.  A 14. D 15. C 16. A 17. C 18. D 19. B 20. B
21. D 22. D 23. C 24. A 25. C 26. C 27. C 28.  A 29. B 30. B
31. D 32. A 33. C 34. D 35. A 36. D 37. A 38. D 39. B 40. B
41.  A 42. B 43. A 44. A 45. B 46. D 47. B 48. A 49. A 50. D

Mã đề: 406

1. A 2.  A 3.  C 4. D 5. B 6. D 7. B 8. B 9. C 10. B
11. C 12. D 13. B 14. C 15. D 16. C 17. B 18. B 19. B 20. A
21. A 22. B 23. C 24. D 25. D 26. D 27. C 28. A 29. A 30. A
31. D 32. B 33. B 34. A 35. A 36. A 37. C 38. C 39. D 40. A
41.  D 42. C 43. D 44. C 45. D 46. C 47. B 48. A 49. C 50. C

Mã đề: 407

1. A 2. C 3. D 4. A 5. C 6. D 7. A 8. B 9. A 10. C
11. B 12. C 13. C 14. B 15. A 16. C 17. B 18. B 19. C 20. D
21. B 22. A 23. A 24. B 25. D 26. A 27. B 28. B 29.  B 30.  D
31. B 32. D 33. D 34.B 35. C 36. D 37. A 38. A 39. D 40. A
41.  B 42. D 43. A 44.  D 45.  C 46. D 47. A 48. A 49.  C 50.  C

Mã đề: 408

1. B 2. C 3. D 4. D 5. A 6. A 7. D 8. B 9. A 10. A
11. B 12. B 13. B 14. D 15. D 16. B 17. D 18. A 19. C 20. A
21. B 22. C 23. B 24. C 25. C 26. C 27. D 28. A 29. B 30. D
31. C 32. A 33. C 34. A 35. D 36. D 37. A 38. A 39. D 40. A
41. C 42. C 43. C 44. D 45. C 46.  C 47.  D 48. B 49. C 50. B

Mã đề: 409

1. D 2. D 3. B 4. B 5. D 6. B 7. C 8. B 9. A 10. C
11. C 12. C 13. D 14. A 15. A 16. D 17. B 18. B 19. A 20. A
21. D 22. D 23. A 24. A 25. B 26.  A 27. D 28. D 29. D 30. B
31. D 32. B 33. B 34. A 35.  D 36.  D 37. B 38. B 39. B 40. A
41. B 42.  B 43. A 44. A 45. B 46. A 47.  D 48.  C 49.  A 50. A

Mã đề: 410

1. D 2. D 3. A 4. B 5. A 6. B 7. B 8. A 9. A 10. C
11. D 12. D 13. C 14.  A 15. D 16. D 17. B 18. A 19. B 20. B
21. C 22. B 23. C 24. B 25. B 26. C 27. D 28. B 29.  A 30. A
31. A 32. C 33. D 34.  C 35. C 36. D 37. C 38. D 39. B 40. A
41.  C 42.  C 43. C 44. A 45.  D 46. C 47. B 48.  B 49. D 50. A

Mã đề: 411

1. B 2. A 3. D 4. D 5. B 6. A 7. C 8. A 9. B 10. D
11. C 12. A 13. C 14. D 15. C 16. B 17. C 18. C 19. D 20. C
21. C 22. C 23. B 24. D 25. B 26. D 27. B 28. C 29. D 30. B
31. D 32. B 33. A 34. B 35. A 36.  B 37.  A 38. B 39. A 40. C
41. D 42. B 43. A 44. A 45. A 46.  C 47. C 48. A 49. C 50. D

Mã đề: 412

1. D 2. A 3. B 4. B 5. C 6. A 7. B 8. B 9. A 10. D
11. C 12. C 13. C 14. A 15. D 16. D 17. D 18. C 19. B 20. C
21. D 22. B 23. A 24. A 25. C 26. D 27. B 28. A 29. C 30. A
31. B 32. D 33. D 34. A 35. A 36. B 37. D 38. B 39. D 40. B
41. B 42. C 43. C 44. B 45. C 46. A 47. C 48. A 49. A 50. D

Mã đề: 413

1. D 2. B 3. A 4. D 5. A 6. D 7. B 8.  D 9. D 10. B
11. B 12. A 13. B 14. D 15. D 16.A 17. D 18. C 19. A 20. A
21. C 22. D 23. D 24. A 25. D 26. A 27. A 28. C 29. C 30. C
31. D 32. C 33. D 34. C 35. C 36. C 37. A 38. C 39. C 40. A
41.  A 42. A 43. C 44. C 45. A 46. A 47. D 48.  C 49. A 50. C

Mã đề: 414

1. B 2. D 3. A 4. C 5. B 6. C 7. A 8. B 9. B 10. B
11. D 12. C 13. C 14. C 15. B 16. D 17. B 18. A 19. B 20. C
21. D 22. A 23. C 24. D 25. D 26. D 27. B 28. C 29. D 30 .C
31. B 32. D 33. B 34. B 35. C 36.  B 37. C 38. C 39. D 40. D
41. C 42. D 43. B 44. B 45. D 46.  D 47.  D 48. A 49. C 50. B

Mã đề: 415

1. A 2. D 3. D 4. B 5.B 6. A 7. A 8. A 9.B 10. C
11. A 12. B 13. B 14. D 15. D 16. A 17. C 18. A 19. B 20. D
21. C 22. C 23. D 24. B 25. B 26. D 27. D 28. D 29. B 30. C
31. D 32. A 33. A 34. A 35. C 36. D 37. D 38. A 39. C 40. B
41. C 42. A 43. C 44. A 45. D 46. C 47. D 48. A 49. C 50. D

Mã đề: 416

1. D 2. B 3. D 4. D 5. A 6. C 7. D 8. A 9. D 10. C
11. C 12. C 13. B 14. A 15. D 16. C 17. A 18. C 19. A 20. B
21. D 22. D 23. B 24. D 25. C 26. C 27. B 28. B 29. B 30. D
31. D 32. D 33. C 34. C 35. B 36. B 37. B 38. C 39. C 40. B
41. D 42. D 43. B 44. D 45. B 46. C 47. B 48. D 49. C 50. C

Mã đề: 417

1. C 2. C 3. C 4. B 5. B 6. C 7. B 8. A 9. C 10. D
11. A 12. C 13. D 14. A 15. A 16. C 17. C 18. B 19. D 20. D
21. D 22. A 23. B 24. C 25. C 26. D 27. A 28. D 29. D 30. C
31. D 32. D 33. A 34. A 35. D 36. D 37. A 38. D 39. A 40. D
41. A 42. C 43. A 44. C 45. C 46.  A 47.  C 48. D 49. A 50. C

Mã đề: 418

1. B 2. C 3. A 4. D 5. C 6. B 7. B 8. C 9. C 10. A
11. D 12. B 13. A 14. B 15. B 16. B 17. D 18. B 19. D 20. C
21. A 22. B 23. C 24. C 25. D 26. C 27. A 28. D 29. A 30. C
31. C 32. D 33. D 34. A 35. D 36. C 37. A 38. A 39.  A 40. D
41. A 42. A 43. D 44. C 45. A 46.  A 47.  A 48. B 49. B 50. C

Mã đề: 419

1. D 2. C 3. D 4. A 5. B 6. C 7. C 8. D 9. C 10. D
11. A 12. D 13. B 14. D 15. A 16. B 17. A 18. B 19. D 20. C
21. B 22. C 23. C 24. D 25. C 26. A 27. D 28. C 29. A 30. C
31. D 32. A 33. A 34. B 35. B 36. B 37. A 38. A 39. B 40. A
41. A 42. B 43. A 44. D 45. D 46. B 47. A 48. C 49. C 50. B

Mã đề: 420

1. A 2.  C 3. D 4.  C 5. B 6. C 7. C 8. A 9. D 10. D
11. C 12. B 13. B 14. D 15. D 16. A 17. C 18. C 19. A 20. A
21. A 22. D 23. D 24. D 25. A 26. B 27. C 28. B 29. C 30. D
31. D 32. C 33. B 34. B 35. C 36. B 37. B 38. D 39. A 40. D
41.  C 42. B 43.D 44. D 45. A 46. B 47. A 48. C 49. A 50. B

Mã đề: 421

1. D 2. C 3. B 4. C 5. D 6. C 7. C 8. C 9. B 10. A
11. A 12. D 13. D 14. B 15. A 16. B 17. C 18. B 19. B 20. B
21. A 22. A 23. B 24. B 25. A 26. C 27. B 28. A 29. A 30. D
31. C 32. C 33. A 34. A 35. A 36. B 37. B 38. A 39. C 40. C
41. C 42. A 43. C 44.  A 45. B 46. B 47. A 48. C 49. A 50. B

Mã đề: 422

1. D 2. D 3. A 4.B 5. A 6.  A 7. B 8. C 9.  B 10. D
11. C 12. D 13. B 14. C 15. D 16. C 17. D 18. A 19. A 20. D
21. A 22. A 23.  D 24. C 25. B 26. A 27. A 28. D 29. C 30. D
31. B 32. D 33. A 34.A 35. C 36. B 37. B 38. C 39.  A 40. C
41. B 42.  B 43. B 44. C 45. A 46. C 47. B 48. A 49. C 50. C

Mã đề: 423

1. A 2. B 3. D 4. C 5. B 6. D 7. D 8. A 9. B 10. B
11. A 12. B 13. A 14. C 15. B 16. D 17. D 18. C 19. B 20. D
21. B 22. D 23. A 24. D 25. C 26.  C 27. D 28. C 29.A 30.C
31. C 32. A 33. B 34. A 35. A 36.  C 37.  A 38. D 39. D 40. B
41. A 42. D 43. D 44. B 45. C 46. B 47. C 48. A 49. D 50. C

Mã đề: 424

1. D 2. A 3. B 4. D 5. B 6. A 7. C 8. B 9. D 10.B
11.D 12. B 13. A 14. C 15. B 16. A 17. D 18. A 19. B 20. A
21. D 22. C 23. C 24. A 25. A 26. B 27. A 28. C 29. A 30. A
31. B 32. A 33. A 34. B 35. D 36. B 37. D 38. C 39. C 40. D
41. C 42. C 43. D 44. C 45. D 46. D 47. D 48. B 49. C 50. B

Đề thi (Đáp án trong đề của học sinh có thể không chính xác, đáp án chính xác được cập nhật bên trên)

Theo Tuyensinhh247